âge

âge, n.


1. (durée de l’existence) a. i(e)ldo/i(e)ldu/yldu/eldo/yldo/ældo/ældu (f. īn), got. alds (f. i), v.n. elli (f. īn), v.h.a. altī/ eltī (f. īn), v.s. eldi, v.fr. elde (f. īn) ♦ gēargetæl/gǣrgetal (nt. a).


b. âge adulte
strengþ(u) > a.m. strength, v.h.a. strengida {f. ō}. âge avancé/grand âge ealddōm (m. a), got. aldomo (m. ou nt.), v.h.a. alttuom (m. a) ♦ ealdnes (f. jō) ♦ forealdung (f. ō) ♦ forildu (f. īn) ♦ i(e)ldo ← ♦ langieldo (f. īn). à un âge avancé on langfǣre ylde. avoir un âge avancé forþgān (‑mi). d’un âge avancé gamol/gamel/gomel/gomol, v.n. gamall ♦ gamolferhþ/gomelferhþ. âge très avancé/très grand âge forweorennes (f. jō) ♦ oferyld(u)/oferild (f. īn) ♦ orildu/oryldu/oreldo (f. īn). âge d’homme strengþ(u) ← ♦ duguþ/dugoþ/dugaþ/dugeþ (f. ō), v.h.a. tugad/tugund (f. i) > all.m. Tugend, v.fr. duged (f.). âge du monde gēargetæl/gǣrgetal (nt. a). âge mûr midfeorh (m. et nt. a), v.h.a. mittiuerha, v.s. midfiri ♦ midfeorwe midferhþ (m. et nt. a) ♦ midfyrhtnes/midferhtnes (f. jō). d’âge mûr ealdlic fullrīpod geþogen geþungen, v.s. githungan. personnes d’âge mûr duguþ ←. parvenir à l’âge mûr āstīþian (Vf2) ♦ forþframian/forþfremian (Vf2) ♦ full grōwan (VF7) ♦ geonglǣcan (Vf1) ♦ (ge)grōwan (VF7) > a.m. grow, v.n. gróa, v.h.a. gruoan, v.fr. grōwa/grōia (VF7) ♦ (ge)þēon (VF1/3) > a.m. thee, got. þeihan (VF1), v.h.a. dīhan (VF1) > all.m. gedeihen, v.s. thīhan, v.fr. thigia (Vf1) ♦ (ge)weaxan (VF7) > a.m. wax, got. wahsjan (VF6), v.n. vaxa (VF6), v.h.a. wahsan (VF6) > all.m. wachsen, v.s. wahsan, v.fr. waxa (VF6). parvenu à l’âge mûr fullweaxen geþogen geweaxen ranc > a.m. rank, v.n. rakkr ♦ werlic gewintred. bas âge cildcradol (m. a). jeune âge frumildo/frumyldo (f. ō) ♦ geoguþ/ge(o)goþ/gi(o)goþ/geogaþ/giogaþ/iuguþ/ēogoþ (f. ō) > a.m. youth, v.h.a. jugund, v.s. juduđ, v.fr. jogethe ♦ geoguþfeorh (m. et nt. a) ♦ geoguþhād/geogoþhād/giohþhād (m. a) ♦ geoguþhādnes (f. jō) ♦ geonglicnes (f. jō) ♦ magugeoguþ/magogeoguþ (f. ō) ♦ nī(o)wnes/nēownes (f. jō) > a.m. newness. d’âge tendre me(a)ru/mæru/myru/mearuwe (wa/wō), v.h.a. marawi/ maro. d’un certain âge midfeorh. du même âge ef(e)nealdef(e)nlic. en âge de se marier giftlic. entre deux âges midfeorh. force de l’âge strengþ(u) ←. dans la force de l’âge orped. prendre de l’âge ealdian (Vf2), v.n. eldask (Vf1), v.h.a. altēn (Vf3) ♦ gomelian (Vf) ♦ onealdian (Vf2).


2. (époque, ère)
i(e)ldo ← ♦ tīd/tȳd (f. i) > a.m. tide, v.n. tið (f. i), v.h.a. zīt (f. i et nt. a) > all.m. Zeit, v.s. tīd, v.fr. tīd ♦ tī(e)ma/tȳma (m. an) > a.m. time, v.n. tími ♦ woruld/we(o)ruld/we(o)rold/worold/woreld/wiarald/wiaruld/wyrld (f. i) > a.m. world, v.n. verǫld, v.h.a. worold/weralt/wer(o)lt/welt (f. i) > all.m. Welt, v.s. werold, v.fr. warld/wrald.