amical

amical, adj.


1. (PERSONNE) blīþ(e)/blȳþe (i) > a.m. blithe, got. bleiþs, v.n. blíðr, v.h.a. blīdi (ja/jō), v.s. bliđi, v.fr. blide ♦ blīþemōd cūþ, got. kunþs, v.n. kunnr/kuðr, v.h.a. kund/chunt > all.m. kund, v.s. kūđ, v.fr. kūth/ku(n)d ♦ frēondheald frēondlic > a.m. friendly ♦ gesīþcundlic gesīþlic hold, got. hulþs, v.n. hollr, v.h.a. hold, v.s. hold, v.fr. hold ♦ holdlic, v.h.a. holtlīh ♦ inlic/inlec, v.h.a. inlīh, v.fr. inlīk/inlēk ♦ lufwendlic nēahfeald(lic)sibb unwiþerweard. être amical, v. onfægnian (Vf2). peu amical uncūþ/uncȳþ > a.m. uncouth, got. unkunþs, v.n. úkunnr, v.h.a. unkund. d’une manière peu amicale uncūþlīce unfrēondlīce.


2. (RÉUNION, etc.)
gefērlic.