angoisse

angoisse, n.


angnes (f. jō) ♦ angsumnes (f. jō) ♦ behygdnes (f. jō) ♦ bis(e)gu/bys(e)gu/bysigu (f. ō) ♦ brecþa byrd (f. i) ♦ byrþen/byrden/berþen/byrþyn (f. jō) > a.m. burden, got. baurþei (f. īn), v.n. byrðr (f. i), v.h.a. burdī (f. īn) > all.m. Bürde, v.s. burđinnia (f.), v.fr. berthe/berde(ne) (f.) ♦ c(e)arfulnes (f. jō) > a.m. carefulness ♦ c(e)arsorg (f. ō) ♦ c(e)aru/cearo (f. ō) > a.m. care, got. kara (f. ō), v.n. kǫr (f.), v.h.a. chara (f.), v.s. kara (f.) ♦ gǣls (f.) ♦ gǣlsa/gēlsa (m. an) ♦ (ge)drēfednes/gedrōfednes (f. jō) ♦ (ge)drēfnes/(ge)drǣfnes (f. jō) ♦ ge(o)hþu/gehþo/geoþu/giohþo/gi(h)þu (f. ō) ♦ gewinn (nt. a), v.h.a. giwin > all.m. Gewinn, v.s. gewin ♦ gī(e)men/gȳmen/gēmen (f.) ♦ gīem(e)nes/gēm(e)nes (f. jō) ♦ hohfulnes (f. jō) ♦ mōdearfoþ (nt.) ♦ nearones/nearunes (f. jō) > a.m. narrowness ♦ oncȳþþ/ancȳþþ (f. jō) ♦ sārnes (f. jō) > a.m. soreness ♦ sorg/sorh (f. ō) > a.m. sorrow, got. saurga (f. ō), v.n. sorg (f.), v.h.a. sorga (f. ō) > all.m. Sorge, v.s. sorga ♦ sorgstafas (m. pl. a) ♦ tēona (m. an), v.s. tiono ♦ tornsorg/tornsorh (f. ō) ♦ trega (m. an), got. trigo (f. ōn), v.n. tregi/trega (m.) ♦ unē(a)þnes/unī(e)þnes (f. jō) ♦ unrētu (f.) ♦ unsibsumnes (f. jō) ♦ unstillnes (f. jō) ♦ ymbhoga (m. an).
angoisse de l’âme
brēostcearu (f. ō) ♦ heorthogu (f.) ♦ mōdbysgung (f. ō) ♦ mōdearfoþ (nt.) ♦ mōdgewinna (m. an) ♦ mōdþrēa (f. wō et m. an). avec angoisse hædre. être dans l’angoisse becarcian (Vf) ♦ besorgian (Vf2) ♦ forsorgian (Vf2) ♦ (ge)angian (Vf) ♦ gī(e)man/gēman/gȳman, got. gaumjan, v.n. geyma, v.h.a. goumen {Vf1}, v.s. gōmean ♦ hogian, v.n. huga {Vf2} ♦ sārian, v.h.a. sērōn {Vf2} ♦ sorgian (Vf2) > a.m. sorrow, got. saurgan (Vf3), v.h.a. sorgēn (Vf3) > all.m. sorgen, v.s. sorgōn.