servir

servir, v.


1. vt.a. (être au service de) geambihtan/geembehtan (Vf1), geambihtian/geembehtian (Vf2), got. andbahtjan (Vf1), v.h.a. ambahtēn (Vf3) ♦ (ge)fylg(e)an/fylig(e)an/fylian/filian/filig(e)an/feligean, v.n. fylgja {Vf1} ♦ (ge)hī(e)ran/(ge)hȳran/(ge)hē(o)ran/(ge)hīoran > a.m. hear, got. hausjan, v.n. heyra, v.h.a. hōren > all.m. hören {Vf1}, v.s. hōrian, v.fr. hēra ♦ (ge)hī(e)rsumian/(ge)hȳrsumian/(ge)hē(a)rsumian, v.h.a. (gi)hōrsamōn {Vf2} ♦ (ge)þegnian/(ge)þēnian (Vf2) ♦ (ge)þēowian/(ge)þēawian, v.n. þjá, v.s. githionōn {Vf2} ♦ onbīdan (VF1) ♦ onþēowigan (Vf2) ♦ seruian tōþēnian (Vf2) ♦ wīcnian (Vf2). servir comme esclave þēowian ←. servir comme soldat fyrdian/fierdian (Vf2) ♦ fyrdrian (Vf). servir sous qq. underþēnian/underþegnian (Vf2).

b. (À MANGER, À BOIRE) (ge)sellan/(ge)syllan/sillan > a.m. sell, got. (ga)saljan, v.n. selja, v.h.a. sellan {Vf1}, v.s. sellian, v.fr. sella (Vf1). servir à boire byrelian/byrlian (Vf2) ♦ (ge)drencan > a.m. drench, got. dragkjan, v.n. drekkja, v.h.a. trenchen > all.m. tränken {Vf1}, v.s. drenkian, v.fr. drenka/drinka/drinsa ♦ druncnian (Vf2) ♦ forþscencan (Vf1) ♦ (ge)scencan/(ge)scæncan, v.n. skenkja, v.h.a. skenken > all.m. schenken {Vf1}, v.s. skenkian, v.fr. skenka. servir copieusement à boire oferdrencan (Vf1), v.h.a. ubartrenkjan. servir à souper ǣfengereordian/ēfengereordian (Vf2).

2. servir à, vti. (être utile) dugan (perf. pr.), got. dugan (perf. pr.), v.n. duga (Vf3), v.h.a. tugan (perf. pr.) > all.m. taugen, v.s. dugan (perf. pr.), v.fr. duga (perf. pr.) ♦ framian/fremian/fr(e)omian (Vf2), v.h.a. frumman (Vf1) > all.m. frommen ♦ (ge)helpan > a.m. help, got. hilpan, v.n. hjálpa, v.h.a. helfan > all.m. helfen {VF3}, v.s. helpan, v.fr. helpa (VF3) ♦ (ge)spōwan (VF7), v.h.a. spuon/spuoan (Vf) ♦ magan (perf. pr.) > a.m. may ♦ swīþrian (Vf2) ♦ þurfan, got. þaurban, v.n. þurfa, v.h.a. durfan > all.m. dürfen, v.s. thurƀan, v.fr. thurva {perf. pr.}. qui ne sert à rien ǣnoteīdel/ȳdel > a.m. idle, v.h.a. ītal > all.m. eitel, v.s. īdal, v.fr. īdel ♦ orfeorme/orfyrme/orfirme þorlēas.

3. servir de, vti. servir d’exemple bīsen (on)stellan/anstellan (Vf1).

4. se servir de, vp. (utiliser) ātēon/ātīon (VF2) ♦ (ge)brūcan (VF2) > a.m. brook, got. brūkjan (Vf1), v.h.a. brūhhan (Vf1) > all.m. brauchen, v.s. brūkan, v.fr. brūka ♦ (ge)dōn (-mi) ♦ (ge)macian > a.m. make, v.h.a. mahhōn > all.m. machen, v.s. makōn, v.fr. makia {Vf2} ♦ (ge)notian (Vf2) ♦ hrepian (Vf2) ♦ hreppan, v.n. hreppa.