sexe

sexe, n.


1. (genre sexuel) cynn > a.m. kin, got. kuni, v.n. kyn, v.h.a. kunni {nt. ja} ♦ (ge)cynd/(ge)cind/cund (nt. ja) > a.m. kind ♦ hād (m. u et a), got. haidus (m. u), v.n. heiðr (m.), v.h.a. heit, v.s. hēd.


2.
sexe féminin (les femmes) wīfcynn (nt. ja) ♦ wīfhād (m. a et u), v.h.a. wīpheit (f. i). personne de sexe féminin cwēn/cwǣn > a.m. queen, got. qēns, v.n. kván {f. i}, v.s. cwān/cwēna (f.) ♦ cwene/cwyne/cwine (f. ōn) > a.m. quean, got. qinō (f. ōn), v.n. kona, v.h.a. quena/quina ♦ fǣmne/fēmne/fǣfne, v.n. feima {f. ōn}, v.s. fēmea/fēhmia (f.), v.fr. famne/fomne/femne/fo(v)ne (f. ōn) ♦ frēo (f. indécl.) ♦ frōwe, v.h.a. frouwa, v.fr. frōwe (f. ōn) ♦ ides, v.h.a. idis/itis {f. i}, v.s. idis ♦ mēowle, got. mawilo {f. ōn} ♦ wīf (nt. a) > a.m. wife, v.n. víf (nt.), v.h.a. wīb (nt. a) > all.m. Weib, v.s. wīf, v.fr. wīf ♦ wīfmann/wimman/wīman (m. th. rac.) > a.m. woman.


3.
sexe masculin (les hommes) wǣpnedcynn (nt. ja) ♦ wǣpnedhād/wǣpenhād (m. a et u) ♦ werhād (m. a et u).