sexuel

sexuel, adj.


flǣsclic > a.m. fleshly ♦ līch(w)amlic/līcumlic, v.h.a. līc(ha)misk, līhhamlīh. relations sexuelles beddgemāna (m. an) ♦ cunnung gemæcnes (f. jō) ♦ gemæcscipe (m. i) ♦ gemāna (m. an) ♦ gemang/gemong (nt. a) ♦ gemeng(ed)nes (f. jō) ♦ gerestscipe (m. i) ♦ (ge)þoftrǣden (f. jō) ♦ (ge)þoftscipe (m. i) ♦ hǣmed/hǣmet/hǣmeþ/hēmed/hēmeþ (nt. a) ♦ hǣmedlāc (nt. a) ♦ hǣmedþing (nt. a) ♦ hrepung legertēam (m.) ♦ līchamlice geþēodnes (f. jō) ♦ restgemāna (m. an) ♦ wīfcȳþþu (f. ō) ♦ wīfgehrine (m.) ♦ wīfgemāna (m. an) ♦ wīflāc (nt. a) ♦ wīfþing (nt. a). avoir des relations sexuelles avec qq. āgan/ǣgan > a.m. own, got. aigan, v.n. eiga, v.h.a. eigan, v.s. ēgan, v.fr. āga {perf. pr.} ♦ (ge)brūcan (VF2) > a.m. brook, got. brūkjan (Vf1), v.h.a. brūhhan (Vf1) > all.m. brauchen, v.s. brūkan, v.fr. brūka ♦ cunnan > a.m. can, got. kunnan, v.n. kunna, v.h.a. kunnan > all.m. können, v.s. kunnan, v.fr. kunna {perf. pr.} ♦ grētan > a.m. greet, v.h.a. gruozan > all.m. grüssen {Vf1}, v.s. grōtian, v.fr. grēta (Vf1) ♦ (ge)hǣman (Vf1) ♦ (ge)licgan mid/wiþ (VF5) ♦ gemengan on þǣm hǣmede (Vf1) ♦ genēa(h)lǣcan/genǣlǣcan/genēlēc(c)an/genēolēcan (Vf1) ♦ genē(a)hwian/genēan (Vf2) ♦ slāpan/slǣpan/slēpan > a.m. sleep, got. slēpan, v.h.a. slāfan > all.m. schlafen, v.s. slāpan, v.fr. slēpa {VF7} ♦ tī(e)man/tȳman/tǣman/tē(a)man (Vf) > a.m. teem.