sincère

sincère, adj.


1. (franc, loyal) fācenlēasferhtgrandorlēassōþfæst/sōþfest, v.s. sōđfast ♦ unfǣcne/unfācne/unfēcne ungehīwodunhīwed.


2.
(vrai, sûr) (ge)trēowfæstgetrēowful sicor > a.m. sicker, v.h.a. sihhur/sichor > all.m. sicher, v.s. sikur/sikor, v.fr. sikur/siker ♦ sōþfæst ← ♦ trēow/(ge)trē(o)we/(ge)trȳwe/(ge)trūwe/(ge)trī(e)we > a.m. true, got. triggws, v.n. tryggr, v.h.a. gitriuwi > all.m. (ge)treu, v.s. triuwi, v.fr. triuwe ♦ trum unswicol.


3.
(pur) clǣne/clāne/clēne (i) > a.m. clean, v.h.a. chleini/kleini (ja/jō) > all.m. klein, v.s. klēni/cleini, v.fr. klēne/kleine ♦ hlūt(t)or/lūttor/(h)lūtter/hlȳttor, got. hlūtrs, v.h.a. hlūt(t)ar > all.m. lauter, v.s. hluttar, v.fr. hlutter ♦ untwīfeald/untwēofeald/untwiefe(a)ld.


4.
(qui vient du cœur) in(nan)cundinnemest innewe(a)rdinweard > a.m. inward, v.h.a. inwart ♦ inweardlic me(a)gol mōdig, v.h.a. muotig, v.s. mōdag ♦ strang/strong > a.m. strong, v.n. strangr, v.h.a. strengi (ja/jō) > all.m. streng, v.s. strang, v.fr. strang.