situer

se situer, vp.


ābīdan (VF1) > a.m. abide ♦ būan/būg(e)an/būn/bȳan (VF7/Vf3), got. bauan (VF7), v.n. búa (VF7), v.h.a. bū(w)an (Vf1) > all.m. bauen ♦ (ge)standan > a.m. stand, got. (ga)standan, v.n. standa, v.h.a. stantan/standan/stān > all.m. stehen {VF6}, v.s. (gi)standan, v.fr. standa ♦ licgan > a.m. lie, got. ligan, v.n. liggja, v.h.a. liggen > all.m. liegen, v.s. liggian, v.fr. liga/lidza {VF5}. se situer entre betwux licgan (VF5).