sommeil

sommeil, n.


1. hnappung/hnæpping > a.m. napping, v.h.a. naffezung {f. ō} ♦ rest/ræst (f. jō) > a.m. rest, v.h.a. rasta > all.m. Rast, v.s. resta/rasta ♦ slǣp/slāp/slē(a)p > a.m. sleep, got. slēps, v.h.a. slāf > all.m. Schlaf {m. a}, v.s. slāp, v.fr. slēp ♦ slǣpnes (f. jō) ♦ slūma (m. an) ♦ swefecung (f. ō) ♦ swef(e)n/swæfen (nt. a), v.n. svefn (m.), v.s. sweƀan ♦ swe(o)fot/swefet (nt.). premier sommeil frumslǣp (m. a). sommeil excessif oferslǣp (m. a). sommeil nocturne nihtslǣp (m. a). sommeil lourd/profond mamor (m.). sommeil de la mort slǣp ←.


2.
avoir sommeil slāpan (VF7). être gagné par le sommeil/commencer à avoir sommeil slāpian (Vf2). être plongé dans le sommeil swodrian (Vf2). qui s’adonne au sommeil slǣpingslǣpor. sombrer dans le sommeil (ge)sīgan tō slǣpe (VF1). qui sombre dans le sommeil drūsende. sans être troublé dans son sommeil sōfte. sans sommeil slǣplēas > a.m. sleepless, v.h.a. slāflōs ♦ unslǣpig. accabler de sommeil hefigian (Vf2). lourd de sommeil (YEUX) hefig/hæfig > a.m. heavy, v.n. hǫfugr/hǫfigr, v.h.a. hebīg/hefīg, v.s. heƀig. tirer du sommeil ābregdan (VF3) ♦ slǣpe tōbregdan/tōbrēdan (VF3).