sonner

sonner, v.


1. vi. (tinter, résonner) clyn(n)an/clynian (Vf1) ♦ glīwian/glēowian/gliowian/glywian (Vf2) ♦ hlē(o)þrian (Vf2) ♦ (h)ringan/gehringan > a.m. ring, v.n. hringja. sonner clair beorhti(g)an/brihtan (Vf2).


2.
vti. (DU COR, DE LA TROMPETTE) āþēotan (VF2) ♦ bȳmian (mid/of) (Vf2).


3.
vt. sonner le glas cnyllan/cnylls(i)an (Vf). sonner une cloche cnyllan ← ♦ (h)ringan ←. sonner l’heure à la cloche (h)ringan ←.