sordide

sordide, adj.


adeliht fūl > a.m. foul, got. fūls, v.n. fúll, v.h.a. fūl > all.m. faul, v.s. fūl, v.fr. fūl ♦ fūllic horig, v.h.a. horig ♦ horsc, v.n. horskr, v.h.a. horsc, v.s. horsk ♦ horsclic/horxlic horweht(e)/horwiht/hor(h)eht(h)lȳþre orfeorme/orfyrme/orfirme slipor, v.h.a. slefar ♦ sol unsȳfre (ja/jō), v.h.a. unsūbar, unsūbiri ♦ wlǣtlic yfel(l)ic.