avertissement

avertissement, n.


gemynd/gemund/gemend (f. i) > a.m. mind, got. gamunds (f. i), v.h.a. gimunt (f.) ♦ manung (f. ō) ♦ myndgung (f. ō) ♦ myn(e)gung/mynung/menung/mungung (f. ō) ♦ war(e)nung/wearnung > a.m. warning, v.h.a. warnunga {f. ō} ♦ wærword (nt. a). d’avertissement, loc. adj. gemyndiglic. avertissement à payer myndgung (f. ō). paroles d’avertissement wærword (nt. a).