sortir

sortir, v.


1. vi. a. (aller hors d’un lieu) ācuman (VF4) ♦ bēon/wesan ūtweard bescēotan (VF2) ♦ forecuman, got. fauraqiman {VF4} ♦ forþāstæppan (VF6) ♦ forþbecuman/forþbicuman (VF4) ♦ forþcuman (VF4) ♦ forþ(ge)lēoran (Vf1) ♦ forþgewītan (VF1) ♦ forþyppan (Vf) ♦ framfēran/fromfēran (Vf1) ♦ (ge)cuman (fram/of), got. (ga)qiman {VF4} ♦ (ge)faran ūt (VF6) ♦ ofcuman (VF4) ♦ offeorrian (Vf) ♦ of gān (-mi) ♦ sīgan ūt (VF1) ♦ swīcan ūt (VF1) ♦ ūtācuman (VF4) ♦ ūt(ā)gān (-mi) ♦ ūtāslēan (VF6) ♦ ūtfaran (VF6) ♦ ūt fēolan (VF3) ♦ ūt ofgān (-mi) ♦ wiþstæppan/wiþsteppan (VF6). sortir en se frayant un passage ūt (ā)feohtan (VF3). sortir violemment/brutalement āberstan ūt (VF3) ♦ ābrecan (ūt) (VF4) ♦ āspringan/āspryngan/āsprincan (VF3) ♦ ætspringan (VF3) ♦ forþblǣstan forþblāwan (VF7) ♦ forþbrecan (VF4) ♦ forþhrēosan (VF2) ♦ forþroccettan (Vf1) ♦ (ge)berstan (VF3) > a.m. burst, v.n. bresta (VF3), v.h.a. brestan (VF4) > all.m. bersten, v.s. brestan (VF3), v.fr. bersta (VF3) ♦ (ge)springan > a.m. spring, v.n. springa, v.h.a. springan > all.m. springen {VF3}, v.s. springan, v.fr. springa ♦ roc(c)ettan (Vf1) ♦ scēotan of (VF2) ♦ tōberstan (VF3), v.h.a. zarbrestan (VF4) > all.m. zerbersten, v.s. tebrestan ♦ þurhbrecan, v.h.a. durhbrehhan {VF4} ♦ ūp ābrecan (VF4) ♦ ūp āscēotan (VF2) ♦ ūprocettan (Vf1) ♦ ūtāberstan (VF3) ūt ābrecan (VF4) ♦ ūt āscēotan (VF2) ♦ ūt āslēan (VF6) ♦ ūt rǣsan (Vf1).  faire sortir qq. āhladan (VF6)ālǣdan (Vf1) ♦ ætlǣdan (Vf1) ♦ forlǣdan (Vf1) ♦ forþbringan/forþbrengan (Vf1) ♦ forþdōn (-mi) ♦ (ge)ferian/(ge)fergan/ferig(e)an (Vf2), got. farjan (Vf1), v.n. ferja, v.h.a. ferren (Vf), v.s. ferian, v.fr. fera ♦ oþlǣdan (Vf1) ♦ ūtālǣdan (Vf1).

b. (LIQUIDE, etc.) āflōwan of/ūt/ūp (VF7) ♦ āgēotan/āgītan (VF2) ♦ āspringan ← ♦ āweallan (VF7) ♦ (ge)flōwan (VF7) > a.m. flow, v.n. flóa, v.h.a. flewēn (Vf3) ♦ ūp āblāwan (VF7) ♦ ūpfēran (Vf1) ♦ ūtflōwan (VF7) ♦ weallan (VF7) > a.m. well, v.n. vella (Vf1), v.h.a. wallan (VF7) > all.m. wallen, v.s. wallan, v.fr. walla. sortir à gros bouillons wapelian/wapolian (Vf2). sortir à flots āgēotan ← ♦ wapelian ←.

c. sortir de terre (PLANTE) ālēodan (VF2) ♦ āsprūtan (VF2) ♦ āspryttan (Vf1) ♦ (ge)lēodan, got. liudan {VF2}, v.s. liodan ♦ spryttan (Vf1) > a.m. sprout, v.h.a. spriozan ♦ ūp (ā)springan (VF3) ♦ ūp āspryttan (Vf1) ♦ ūp iernan (VF3) ♦ ūt āspringan (VF3).

2. vt. (UNE ARME) ābregdan/ābrēdan (VF3) ♦ ādragan (VF6) ♦ ātēon (VF2) ♦ (ge)bregdan/brægdan/brygdan > a.m. braid, v.n. bregða, v.h.a. brettan {VF3}, v.s. bregdan, v.fr. breida (VF3) ♦ (ge)dragan > a.m. draw, got. dragan, v.n. draga, v.h.a. tragan > all.m. tragen {VF6}, v.s. dragan, v.fr. draga/drega (VF6) ♦ (ge)tēon/(ge)tīon (ūt), got. (ga)tiuhan, v.h.a. ziohan > all.m. ziehen {VF2}. faire sortir en secouant cweccan ūt (Vf1).

3. s’en sortir vivant gedȳgan mid þam līfe (Vf1).