souci

souci 1, n.


1. (inquiétude, tracas, etc.)a. angnes (f. jō) ♦ angsumnes (f. jō) ♦ behygdnes (f. jō) ♦ bis(e)gu/bys(e)gu/bysigu (f. ō) ♦ brecþa byrd (f. i) ♦ byrþen/byrden/berþen/byrþyn (f. jō) > a.m. burden, got. baurþei (f. īn), v.n. byrðr (f. i), v.h.a. burdī (f. īn) > all.m. Bürde, v.s. burđinnia (f.), v.fr. berthe/berde(ne) (f.) ♦ c(e)arfulnes (f. jō) > a.m. carefulness ♦ c(e)arsorg (f. ō) ♦ c(e)aru/cearo (f. ō) > a.m. care, got. kara (f. ō), v.n. kǫr (f.), v.h.a. chara (f.), v.s. kara (f.) ♦ gǣls (f.) ♦ gǣlsa/gēlsa (m. an) ♦ (ge)drēfednes/gedrōfednes (f. jō) ♦ (ge)drēfnes/(ge)drǣfnes (f. jō) ♦ ge(o)hþu/gehþo/geoþu/giohþo/gi(h)þu (f. ō) ♦ gewinn (nt. a), v.h.a. giwin > all.m. Gewinn, v.s. gewin ♦ gī(e)men/gȳmen/gēmen (f.) ♦ gīem(e)nes/gēm(e)nes (f. jō) ♦ gīeming (f. ō) ♦ hogu (f.) ♦ hohfulnes (f. jō) ♦ mōdearfoþ (nt.) ♦ nearones/nearunes (f. jō) > a.m. narrowness ♦ oncȳþþ/ancȳþþ (f. jō) ♦ sārnes (f. jō) > a.m. soreness ♦ sorg/sorh (f. ō) > a.m. sorrow, got. saurga (f. ō), v.n. sorg (f.), v.h.a. sorga (f. ō) > all.m. Sorge, v.s. sorga ♦ sorgstafas (m. pl. a) ♦ tēona (m. an), v.s. tiono ♦ tornsorg/tornsorh (f. ō) ♦ trega (m. an), got. trigo (f. ōn), v.n. tregi/trega (m.) ♦ unē(a)þnes/unī(e)þnes (f. jō) ♦ unrētu (f.) ♦ unsibsumnes (f. jō) ♦ unstillnes (f. jō) ♦ ymbhoga (m. an). souci causé par la guerre gūþcearu (f. ō). souci d’ici-bas woruldbisgung/weoroldbisgung (f. ō) ♦ woruldc(e)aru/weoroldc(e)aru (f. ō) ♦ woruldhogu woruldsorg/weoroldsorh (f. ō). soucis du moment mǣlcearu (f. ō).

b. sans souci, loc. adj. c(e)arlēas > a.m. careless ♦ fæ(i)ger/fægir/fǣr > a.m. fair, got. fagrs, v.n. fagr, v.h.a. fagar, v.s. fagar ♦ gīemelēas/gēmelēas/gȳmelēas hlūt(t)or/lūttor/(h)lūtter/hlȳttor, got. hlūtrs, v.h.a. hlūt(t)ar > all.m. lauter, v.s. hluttar, v.fr. hlutter ♦ hogelēas lē(o)ht/līht > a.m. light, got. leihts, v.n. léttr, v.h.a. līhti > all.m. leicht, v.s. līht, v.fr. līcht ♦ orsorg/orsorh, v.h.a. ursorg ♦ rūmheort tēonlēasunmurn unsorh. sans soucis, loc. adv. hlūt(t)reorsorglīce. exempt de souci sorglēas/sorhlēas.

2. (soin de faire/de ne pas faire qqch.) gī(e)men ←.


souci 2, n.


(PLANTE) goldblōma (m. an) ♦ golde (f.) ♦ goldwyrt (f. i).