soucier

se soucier, vp.


(se préoccuper de) begīman/begȳman (Vf1) ♦ behogian (Vf2) ♦ c(e)arian > a.m. care, got. karōn, v.h.a. charōn {Vf2} ♦ gī(e)man/gēman/gȳman, got. gaumjan, v.n. geyma, v.h.a. goumen {Vf1}, v.s. gōmean ♦ rēcan/reccan > a.m. reck, v.n. rœkja, v.h.a. ruohhen {Vf1}, v.s. rōkian ♦ wandian (Vf2) ♦ weorþian/wurþian/wyrþian (Vf2), got. wairþōn (Vf2), v.n. virða (Vf1), v.h.a. werdōn (Vf2) ♦ ymbhogian (Vf2). ne pas se soucier de forhealdan (VF7).