souhaiter

souhaiter, vt.


1. (désirer) āwilnian (Vf2) ♦ cēpan (Vf1) > a.m. keep ♦ fācian (Vf2) ♦ frēogan geēþgian(ge)wȳscan/gewīscan (Vf1) > a.m. wish, v.n. œskja, v.h.a. wunsken (Vf1) > all.m. wünschen ♦ gī(e)man/gēman/gȳman, got. gaumjan, v.n. geyma, v.h.a. goumen {Vf1}, v.s. gōmean ♦ rēcan/reccan > a.m. reck, v.n. rœkja, v.h.a. ruohhen {Vf1}, v.s. rōkian ♦ willan/wyllan > a.m. will, got. wiljan, v.n. vilja, v.h.a. wellan > all.m. wollen {-mi}, v.s. willian/wellian, v.fr. willa/wella. souhaiter faire (ge)wilnian (Vf2) ♦ giernan on/tō (Vf1). souhaiter priver qq. de ofunnan (perf. pr.), v.s. afunnan.


2.
(espérer) gehogian (Vf2) ♦ (ge)hopian (tō) (Vf2) ♦ gewēnan/gewǣnan > a.m. ween, got. wēnjan, v.n. væna, v.h.a. wānnan/wānen > all.m. wähnen {Vf1}, v.s. wānian, v.fr. wēna.


3.
souhaiter qqch. à qq. unnan, v.n. unna, v.h.a. giunnan/gunnan > all.m. gönnen {perf. pr.}.