soulager

soulager, v.


1. vt.a. (atténuer, adoucir) ādrȳgan/ādrīgan (Vf1) ♦ ālīhtan (Vf1) > a.m. alight ♦ brȳsan/brēsan (Vf) > a.m. bruise ♦ gehelpan (VF3) ♦ (ge)hnescian/(ge)hnexian (Vf2) ♦ geīeþan/geēþan (Vf) ♦ geīeþrian/geēþrian (Vf) ♦ (ge)līhtan/(ge)lēhtan, v.h.a. galīhtian, gilīhten {Vf1} ♦ geliþewācian (Vf1) ♦ (ge)liþewǣcan (Vf1) ♦ (ge)līþi(gi)an/(ge)līþegian/(ge)lēoþian (Vf2) ♦ gemet(e)gian/gemætgian/gemetigian (Vf2) ♦ gemetlǣcan (Vf1) ♦ onlīhtan (Vf1) ♦ onlīþian (Vf) ♦ onwǣcan (Vf1) ♦ tōlǣtan, v.h.a. zelāzzan {VF7}, v.s. telātan ♦ tōliþian/tōleoþian (Vf2) ♦ tōlȳsan/tōlīsan, v.h.a. zelōsen {Vf1} ♦ underlīhtan (Vf1).

b. (LA DOULEUR) gelīhtan ←. (TRAITEMENT) (ge)rētan (Vf1) ♦ helpan > a.m. help, got. hilpan, v.n. hjálpa, v.h.a. helfan > all.m. helfen {VF3}, v.s. helpan, v.fr. helpa (VF3) ♦ smēþan (Vf). être soulagé (CORPS) lēohtian (Vf2).

2. se soulager, vp. (uriner) (ge)mīgan (VF1) ♦ gedrēog gān (-mi).