soulever

soulever, v.


1. vt.a. (lever) ādōn (-mi) ♦ āhebban/āhæbban (ūp) (VF6) ♦ ārǣran/ārēran (Vf1) ♦ āreccan (Vf1) ♦ ferian ūp (Vf2) ♦ (ge)dōn ūp (-mi) ♦ (ge)hēan (Vf2), got. hauhjan (Vf1) ♦ (ge)hebban (ūp) > a.m. heave, got. hafjan, v.n. hefja, v.h.a. heffan > all.m. heben, v.s. hebbian, v.fr. heffan/heva {VF6} ♦ hafenian, v.h.a. hebinōn {Vf2} ♦ onhebban/anhebban/anhæbban ūp (VF6) ♦ onstēpan (Vf) ♦ rǣran/rēran > a.m. rear, v.n. reisa {Vf1} ♦ tēon ūp (VF2) ♦ underhebban (VF6) ♦ underlecgan > a.m. underlay, v.h.a. unterleggen {Vf1} ♦ underlūtan (VF2) ♦ ūp ābregdan, v.n. bregða upp {VF3} ♦ ūp ārǣran (Vf1) ♦ ūp āreccan (Vf1) ♦ ūp āstreccan (Vf1) ♦ ūpātēon (VF1/2) ♦ ūp āþenian (Vf1/2) ♦ ūpāwegan (VF5) ♦ ūpgān (-mi) ♦ ūpniman (VF4) ♦ ūprǣran (Vf1) ♦ ūpreccan (Vf1) ♦ wreccan/wræccan (Vf1).

b. (redresser) āfōn (VF7) ♦ āhabban (Vf3) ♦ andwreþian āwreþian (Vf1) ♦ bewreþian (Vf1) ♦ (ge)beran > a.m. bear, got. bairan, v.n. bera, v.h.a. (gi)beran > all.m. gebären, v.s. beran, v.fr. bera {VF4} ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ underberan (VF4) ♦ underhebban (VF6) ♦ underlecgan ← ♦ underþēodan/underþī(e)dan/underþȳdan (Vf1), v.h.a. untartiuten ♦ underwre(o)þian/underwriþian/underwryþian (Vf1) ♦ ūpāwegan (VF5) ♦ wegan > a.m. weigh, got. gawigan, v.n. vega, v.h.a. wegan {VF5}.

c. (susciter) āhrisian (Vf2) ♦ āhwettan (Vf1) ♦ āstyrian/āstirian/āsterian (Vf1/2) ♦ āweccan/āwæccan > a.m. awake, v.h.a. arwecken/arwehhan/erwehhan > all.m. erwecken {Vf1} ♦ āwreccan (Vf1) ♦ gefȳsan (Vf1) ♦ (ge)gremian/(ge)gremman/(ge)grymman, got. gramjan, v.n. gremja, v.h.a. gremman {Vf1} ♦ (ge)hwettan (Vf1) > a.m. whet, got. gaƕatjan (Vf1), v.n. hvetja (Vf), v.h.a. hwazzan (Vf1) > all.m. wetzen ♦ (ge)weccan, v.n. vekja, v.h.a. wecchan > all.m. wecken {Vf1} ♦ (ge)styrian/(ge)stirian > a.m. stir (Vf1), v.h.a. stōran > all.m. stören ♦ indrencan (Vf1) ♦ onǣlan/anǣlan (Vf1) > a.m. anneal ♦ onbryrdan mid/tō (Vf) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ onstyrian (Vf1) ♦ onwæcnan/onwacnan (Vf1) ♦ rǣran ← ♦ tōweccan (Vf1) ♦ ūpārǣran (Vf1).

d. (UNE QUESTION, etc.) beran ūp (VF4) ♦ ūpārǣran (Vf1).

2. se soulever, vp.a. (VAGUES, MER) (ge)weallan (VF7) > a.m. well, v.n. vella (Vf1), v.h.a. wallan (VF7) > all.m. wallen, v.s. wallan, v.fr. walla ♦ mōdig(i)an (Vf2) ♦ on wealcan (VF7) ♦ uppian (Vf2) ♦ windan > a.m. wind, got. windan, v.n. vinda, v.h.a. wintan > all.m. winden {VF3}, v.s. windan, v.fr. winda ♦ ymbswāpan (VF7).

b. (se révolter) on rīsan (VF1) ♦ onārīsan (VF1) ♦ onhebban (ongēan) (VF6) ♦ wiþerwinnan (VF3) ♦ wiþsēon (VF5).