soumettre

soumettre, v.


1. vt.a. (assujettir, asservir) āwendan/āwændan (Vf1) ♦ (ge)bī(e)gan/(ge)bȳg(e)an/(ge)bēgan, v.n. beygja, v.h.a. bougen, v.fr. beia {Vf1} ♦ (ge)ci(e)rran/ge)cerran/(ge)cyrran (Vf1), v.h.a. kerian > all.m. kehren ♦ geēaþmēd(i)an (Vf1) ♦ (ge)hī(e)nan/(ge)hǣnan/(ge)hēnan/(ge)hȳnan, got. haunjan, v.h.a. hōnjan > all.m. höhnen {Vf1} ♦ (ge)hī(e)rsumian/(ge)hȳrsumian/(ge)hē(a)rsumian, v.h.a. gihōrsamōn {Vf2} ♦ (ge)þē(o)wan/(ge)þēon/þȳ(w)an/þī(w)an/þȳ(ga)n (Vf1), got. gaþiwan (Vf3), v.h.a. dūhan (Vf1) ♦ (ge)wi(e)ldan/(ge)wyldan/(ge)wældan (Vf1) ♦ in anweald gereccan (Vf1) ♦ ofþryccan/ofþriccan/ofþreccan (Vf1) ♦ onbīgan/onbȳgan/onbēgan (Vf1) ♦ underbeþēodan under(ge)þēodan/underþī(e)dan/underþȳdan (Vf1), v.h.a. untartiuten ♦ underbīgan/underbēgan (Vf1) ♦ underplantian (Vf2).

b. (mater) ābȳgan (Vf) ♦ (ge)brecan > a.m. break, got. (ga)brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen {VF4}, v.s. brekan, v.fr. breka ♦ (ge)wi(e)ldan ← ♦ oferwealdan (VF7) ♦ onhi(e)ldan/anhyldan/onhyldan/onheldan (Vf1).

c. (faire subir) underþēodan ←. soumettre à rude épreuve ātendan/ātyndan (Vf).

d. (présenter une affaire à un tribunal) (ge)scēotan > a.m. shoot, v.n. skjóta, v.h.a. sciozzan > all.m. schiessen {VF2}, v.s. skietan, v.fr. skiata (VF2).

2. se soumettre, vp.a (céder) onbūgan/anbūgan (VF2). se soumettre à qq. ābūgan (tō) (VF2) ♦ betǣcan tō (Vf1) ♦ (ge)būgan > a.m. bow, got. biugan, v.n. bjóga, v.h.a. biogan > all.m. biegen, v.s. būgan {VF2} ♦ (ge)ci(e)rran ← ♦ (ge)ēaþmēdan (Vf1) ♦ (ge)ēaþmēdian (Vf) ♦ (ge)fylg(e)an/fylig(e)an/fylian/filian/filig(e)an/feligean, v.n. fylgja {Vf1} ♦ on hand gān (-mi) ♦ onhi(e)ldan ← ♦ underbūgan (VF2) ♦ underfōn, v.h.a. untarfāhan {VF7}. (se rendre) ābūgan (VF2) ♦ (ge)būgan ← ♦ on hand gān (-mi). forcer à se soumettre à qq. (ge)wi(e)ldan ←.

b. se soumettre à (se plier à) dragan > a.m. draw, got. dragan, v.n. draga, v.h.a. tragan > all.m. tragen {VF6}, v.s. dragan, v.fr. draga/drega (VF6).