soumis

soumis, adj.


1. (assujetti, sous contrôle) gew(e)aldengewielde/gewylde under(ge)þēoded. non soumis (PEUPLE) unātemed. être soumis à (À UN MAÎTRE, etc.) belimpan (VF3) ♦ hī(e)ran/hȳran/hē(o)ran/hīoran > a.m. hear, got. hausjan, v.n. heyra, v.h.a. hōren > all.m. hören {Vf1} ♦ licgan in/on/under (VF5).


2.
(docile, obéissant) ālotenēaþmēde/ēadmēde ēaþmōd/ē(a)dmōdēaþmōdig, v.h.a. ōtmuotig ♦ ēaþmōdlic/ēadmōdlic gebēogol/gebūgol/gebȳgol/gebȳgle/gebȳgel(ge)hī(e)rsum/(ge)hȳrsum/(ge)hē(a)rsum, v.h.a. (gi)hōrsam > all.m. gehorsam, v.fr. hārsum ♦ geþwǣre. être soumis ōleccan/ōlæccan/ōliccan (Vf1).