sourdre

sourdre, vi.


ābrecan ūp (VF4) ♦ āspringan/āspryngan/āsprincan ūp (VF3) ♦ āwe(a)llan (ūt) (VF7) ♦ brecan of/ūp (VF4) ♦ crīþan onspringan (VF3) ♦ sēon/(ge)seohhian/sīon/sīgan, v.n. sía, v.h.a. sīhan > all.m. seihen, v.fr. sīa {VF1} ♦ sicerian (Vf2) ♦ sīgan ūt (VF1) ♦ ūpāwe(a)llan (VF7) ♦ ūt sīon (VF1) ♦ weallan (VF7) > a.m. well, v.n. vella (Vf1), v.h.a. wallan (VF7) > all.m. wallen, v.s. wallan, v.fr. walla.