soutien

soutien, n.


1. (arc-boutant, etc.) cantelfeorstuþu/feorstudu (f. th. rac.) ♦ slypræsn/slipræsn (nt.).


2.
(support, étai) crycc/cricc (f.) > a.m. crutch, v.n. krykkja, v.h.a. chrucha > all.m. Krücke ♦ getrymednes (f. jō) ♦ (ge)trym(e)nes (f. jō) ♦ ste(o)la/stæla (m. an), v.h.a. stil (m. a) > all.m. Stiel ♦ stuþansceaft (m. a) ♦ syll (f. jō), sylle (f. ōn) > a.m. sill, v.n. svill/syll, v.h.a. swelli > all.m. Schwelle ♦ wraþu (f.) ♦ wræþstudu/wræþstuþu/wreþstudu (f. th. rac.).


3.
(personne) help/hylp (m. et f.) > a.m. help, v.n. hjálp, v.h.a. helfa/hilfa (f. ō) > all.m. Hilfe, v.s. helpa (f.), v.fr. helfe (f.) ♦ helpend (m. nd) ♦ onfōnd (m. nd) ♦ scyltumend (m. nd) ♦ trymmend (m. nd).


4.
(soutien moral) crycc ← ♦ (ge)trēownes (f. jō) ♦ getrūwung/getrūgung (f. ō) ♦ underwreþung (f. ō).


5.
(aide) gē(o)c/gī(o)c/ēoc/geoht (f. ō) ♦ nȳdhelp/nīdhelp (m. et f.). apporter un soutien alan, got. alan, v.n. ala {VF6} ♦ āwreþian (Vf1) ♦ brēdan (Vf) > a.m. breed, v.h.a. bruotan > all.m. brüten ♦ fēdan > a.m. feed, got. fōdjan, v.n. fœða, v.h.a. fuotan {Vf1}, v.s. fōdjan/fuodjan, v.fr. fēda ♦ feormian (Vf2) ♦ gebīdan mid (VF1) ♦ (ge)fercian (Vf2) ♦ (ge)fēstrian (Vf2) ♦ (ge)fōstrian, v.n. fóstra {Vf2} ♦ (ge)lǣswian/(ge)lēswian (Vf2) ♦ on stale bēon/wesanontȳdran (Vf1) ♦ underscēotan (VF2) ♦ understingan (VF3).


6.
(défenseur, partisan) frē(o)nd/frīond/frī(e)nd/frīand > a.m. friend, got. frijōnds, v.n. frændi, v.h.a. friunt > all.m. Freund, v.s. friund, v.fr. friond/friund {m. nd} ♦ gefēra (m. an) ♦ gefylsta (m. an) ♦ geþafa (m. an).