avis

avis, n.


1. (opinion) dōm > a.m. doom, got. dōms, v.n. dómr, v.h.a. tuom {m. a}, v.s. dōm (m.), v.fr. dōm (m.) ♦ forþeahting/forþ(e)ahtung (f. ō) ♦ (ge)þe(a)ht/(ge)þæht (f. et nt. i) ♦ geþōht (m. a) ♦ lār > a.m. lore, v.h.a. lēra > all.m. Lehre {f. ō}, v.s. lēra, v.fr. lāre ♦ rǣd/rād/rēd (m. a), v.n. ráð (nt.), v.h.a. rāt (m. a), v.s. rād, v.fr. rēd ♦ rǣdgeþeaht (nt. i) ♦ rǣdþeahtung (f. ō) ♦ þeahtung/þeahting/þæhtung (f. ō). donner son avis sur fordēman (Vf1) ♦ (ge)rǣdan (VF7/Vf1) > a.m. read, got. (ga)raidjan (Vf1), v.n. ráða (VF7), v.h.a. rātan (VF7) > all.m. raten, v.s. rādan, v.fr. rēda (VF7) ♦ rǣd gelǣran (Vf1) ♦ scrīfan (VF1), v.n. skrifa (Vf2), v.h.a. scrīban (VF1) > all.m. schreiben, v.s. skrīƀan (VF1), v.fr. scrīva (VF1). être d’avis que (ge)þenc(e)an > a.m. think, got. þagkjan, v.n. þekkja, v.h.a. thenken/denken > all.m. denken, v.s. thenkian, v.fr. thenka/thendza {Vf1} ♦ (ge)wēnan/(ge)wǣnan > a.m. ween, got. wēnjan, v.n. væna, v.h.a. wānnan/wānen > all.m. wähnen {Vf1}, v.s. wānian, v.fr. wēna ♦ ongi(e)tan/angi(e)tan (VF5). prendre l’avis de rǣdan ←. avis contraire tōdrǣfnes (f. jō) ♦ tōslītnes (f. jō). d’avis contraire ungeþwǣre/ungeþwēre/ongeþwǣre/ungetwǣreungeþyre. être d’un avis différent/ne pas être du même avis geunþwǣri(g)an (Vf2) ♦ ungeþwǣrian (Vf2). ne pas être de l’avis de qq. tōberan wiþ (VF4) ♦ twīsehtan (Vf) ♦ ungeþwǣrian (Vf2) ♦ unsibbian (Vf2). du même avis ānmōdānrǣd(e)/ānrēd.

2. (annonce) forþspell (nt. a). donner avis de onbēodan, got. anabiudan, v.h.a. inbiotan, v.s. anbiodan {VF2}.