stratagème

stratagème, n.


cræft (m. a) > a.m. craft, v.n. kraptr (m.), v.h.a. kraft (f. i) > all.m. Kraft, v.s. kraft (m. et f.), v.fr. kreft ♦ geþe(a)ht/geþæht (f. et nt. i) ♦ geþōht (m. a) ♦ hinderhōc (m.) ♦ hīwung/hīwing/hēowung/hȳwing (f. ō) ♦ hygegār (m. a) ♦ listwrenc (m.) ♦ prætt (m.) ♦ searo/searu/syru/siru (nt. wa), got. sarwa (nt. pl. wa), v.n. sørvi (nt.), v.h.a. saro (nt. pl. wa) ♦ searoþanc/searuþanc (m. a) ♦ wīl (nt.) > a. m. wile ♦ wiþmētednes (f. jō) ♦ wrenc (m.).
stratagème ingénieux/sournois nearobregd/nearubregd (f.) ♦ searocræft/searucræft (m. a) ♦ searowrenc/searuwrenc/siruwrenc/syruwrenc/syrewrenc/syrwwrenc (m.) ♦ smēawrenc/smēhwrenc (m.). stratagème nuisible lyrewrenc (m.). stratagème odieux lāþsearu (nt. wa). ? stratagème provoquant l’emprisonnement nearosearu/nearusearu (f.). stratagème soudain fǣrsearo (nt. wa).