avoir

avoir 1, vt.


1. (posséder) āgan/ǣgan > a.m. own, got. aigan, v.n. eiga, v.h.a. eigan, v.s. ēgan, v.fr. āga {perf. pr.} ♦ (ge)habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1). ne pas avoir nabban (Vf3), v.fr. nabban (Vf1) ♦ nāgan (perf. pr.).


2.
(tenir, porter) (ge)beran > a.m. bear, got. bairan, v.n. bera, v.h.a. (gi)beran > all.m. gebären, v.s. beran, v.fr. bera {VF4}.


3.
(obtenir) (ge)āgan ← ♦ gelæccan (Vf1) > a.m. latch ♦ habban ←.


4.
il y a, loc. il y a longtemps ǣrhwīlumforlange/forlong(e) gēara/gēaro/gēare > a.m. yore ♦ gēara īugēardagum (ge)fyrn/(ge)firn, v.h.a. forn, forna, v.s. forn/furn ♦ gēo/gīo/gīu, got. ju, juþan, v.h.a. jū/giū, v.s. giu ♦ gēo ǣr gēo dagumgēo gēara/gēo gēare/īu gēaragēo hwīlum on ǣr on ǣrdagum, v.n. í árdaga, v.s. an ērdagun. il n’y a pas longtemps nē(a)h/nǣh > a.m. nigh, v.h.a. nāh > all.m. nah, v.s. nāh, v.fr. nī/nei ♦ nīwan/nēo(wa)n, nīwane, v.h.a. nīwanes ♦ nīwe/nīge nīwlīceunfyrn. il y a peu de temps nū hwonne.


avoir 2, n.


āge (f. ōn) ♦ āgen/ǣgen (nt.), got. aigin (nt. a), v.n. eign (f.) ♦ āg(e)nung (f. ō) > a.m. owning ♦ ār (f. ō), āre (f. ōn), v.n. æra, v.h.a. ēra > all.m. Ehre, v.s. ēra, v.fr. ēre ♦ ǣht/ēaht, got. aihts, v.n. átt, v.h.a. ēht {f. i} ♦ feorm/fiorm/fyrm/færm (f. ō) ♦ (ge)feoh/feah/fioh/fēa (nt. a) > a.m. fee, got. faihu (nt. u), v.n. fé (nt. a), v.h.a. fihu (nt. u) > all.m. Vieh, v.s. fehu/feho (nt. u), v.fr. fia ♦ (ge)strēon/(ge)strīon (nt. a), v.h.a. gistriuni, v.s. gistriuni ♦ gōd > a.m. good, v.n. gott, v.h.a. guot > all.m. Gut {nt. a} ♦ hæfen (f.), v.h.a. haba > all.m. Habe ♦ i(e)rfe/yrfe/erfe/ærfe (nt. ja), got. arbi (nt. ja), v.n. arfr (m.), v.h.a. erbi/arbi (nt. ja) > all.m. Erbe, v.s. erƀi (nt. ja), v.fr. erve (nt. ja) ♦ sceatt, v.n. skattr, v.h.a. skaz > all.m. Schatz {m. a}, v.s. skatt, v.fr. skett ♦ þing (nt. a) > a.m. thing, v.n. þing (nt.), v.h.a. thing (nt. a) > all.m. Ding, v.s. thing, v.fr. thing (nt. a). avoirs en bétail feohgōd (nt. a).