sublime

sublime, adj.


1. ācoren ānlic/ǣnlic/ēnlic > a.m. only ♦ æltǣw(e)/æltēaw/æltēow/ealtēaw æþele/eþele, v.n. aðal, v.h.a. edili > all.m. edel {ja/jō}, v.s. eđili, v.fr. ethel/edel ♦ æþellic betlicclǣnlic dēore/dīore/dīere/dȳre (ja/jō) > a.m. dear, v.n. dýrr, v.h.a. tiuri (ja/jō) > all.m. teuer, v.s. diuri, v.fr. diore/diuredēorwierþe/dēorwyrþe/dēorwurþe/dīorwyrþe/dȳrwurþe (ja/jō) ♦ dryhtlic/drihtlic ē(a)cen fæ(i)ger/fægir/fǣr > a.m. fair, got. fagrs, v.n. fagr, v.h.a. fagar, v.s. fagar ♦ frēolic/frīlic, v.s. frīlik ♦ fūslic gecoren hēa(h)lic hrēþēadigmǣre/mēre (ja/jō), got. mērs, v.n. mærr, v.h.a. māri (ja/jō), v.s. māri ♦ mǣrlic/mȳrlic, v.h.a. mārilīh, v.s. mārlīk ♦ micel/micul > a.m. much, got. mikils, v.n. mikill, v.h.a. michil, v.s. mikil ♦ micellic, v.h.a. michillīh ♦ regallic rōttil, got. til, v.n. tilr ♦ þrymful þrymlicþrȳþful unwāclicūphēah weorþful, v.s. wertvoll ♦ weorþfullic/wurþfullic weorþlic/wurþlic/wyrþlic, v.n. virðuligr, v.h.a. werdlīh ♦ wlitig, v.s. wlitig ♦ wrǣst/wrāst.


2.
(DIEU) be(o)rht/bearht/byrht/bryht/briht > a.m. bright, got. bairhts, v.n. bjartr, v.h.a. beraht/bereht, v.s. ber(a)hat ♦ mǣre ← ♦ mǣrlic ← ♦ tīrēadig tīrfæsttorhtmōd ūplic/upplic, v.h.a. ūflīh ♦ wuldorfæst wuldorful.