sud

sud, n.


1. sūþdǣl (m. i). au sud, loc. adv. be sūþansūþ > a.m. south, v.n. suðr, v.s. sūth, v.fr. sūth ♦ sūþan, v.n. sunnan, v.h.a. sundan ♦ sūþrihte sūþweard(es) > a.m. southward(s) ♦ wiþsūþan. plus au sud, loc. adj. sȳþerra. le plus au sud, loc. adj. sūþmest > a.m. southmost. au sud de be sūþanwiþsūþan. du sud, loc. adj. sūþ ← ♦ sūþerne > a.m. southern, v.n. suðrœnn, v.h.a. sundirin, v.s. sūthrōni, v.fr. sūthern ♦ sūþ(e)weard > a.m. southward. du sud, loc. adv. besūþansūþ ← ♦ sūþan ←. vers le sud besūþansūþ > a.m. south, v.n. suðr ♦ sūþan ← ♦ sūþrihtesūþweard(es) ← ♦ wiþsūþan.


2.
bordure sud sūþecg (f. jō). extrémité sud sūþende (m. ja). incliné vers le sud sūþheald. océan du sud sūþgārsecg (m. ja). partie sud sūþdǣl (m. i) ♦ sūþhealf (f. ō). rive sud sūþrima (m. an) ♦ sūþstæþ (nt. a). route au sud sūþweg (m. a). territoire au sud sūþland (nt. a). vent du sud sūþ(an)wind (m. a), v.h.a. sundenewint (m. a et i). sud du ciel sūþrodor/sūþrador (m. a).