sud-est

sud-est, n.


ēastsūþdǣl (m. i) ♦ sūþēastende (m. ja) ♦ sūþēasthealf (f. ō). au sud-est be ēastsūþanēastansūþan ēastsūþsūþanēastan, v.h.a. sundanōstan ♦ sūþēast. au sud-est de be sūþanēastanon sūþanēastan. du sud-est, loc. adj. sūþēastsūþ(an)ēasterne > a.m. southeastern. du sud-est/vers le sud-est, loc. adv. be ēastsūþanēastansūþan ēastsūþsūþanēastan ← ♦ sūþēast. vent du sud-est ēastansūþanwind (m. a) ♦ sūþanēastanwind (m. a) ♦ sūþēasterne wind (m. a).