surface

surface, n.


andwlita/andwleota/andlata/ondliota (m. an) ♦ andwlite/onwlite (nt.), got. andwleizn (nt. a ?), v.n. andlit (nt.), v.h.a. antluzzi (nt. ja) > all.m. Antlitz, v.fr. ondlete ♦ ansīen/an(d)sȳn/ansī(o)n/onsīen/onsȳn/onsēon (f. i), v.s. ansiun ♦ brādnes/brǣdnes (f. jō) > a.m. broadness ♦ bred, v.h.a. bret > all.m. Brett {nt. a} ♦ oferblica (m. an). surface d’herbe fauchée mǣdrǣden(n) (f. jō). surface de la largeur d’un sillon furlang/furlong (nt. a) > a.m. furlong. surface de la terre sǣ and eorþewang (m. a), got. waggs, v.n. vangr (m.), v.h.a. wang, v.s. wang ♦ wīdland (nt. a). surface lisse/plane smēþnes (f. jō).
en surface, loc. adv. (extérieurement) ūtan, v.n. útan, v.h.a. ūzzan, v.s. ūtan ♦ ūte, got. ūta, v.n. úti, v.h.a. ūze, v.s. ūta, v.fr. ūta.