surveiller

surveiller, vt.


1. (observer) begīman/begȳman (Vf1) ♦ behealdan (VF7) > a.m. behold ♦ bescēawian (Vf2) ♦ bewitian/beweotian (Vf2) ♦ cēpan (Vf1) > a.m. keep ♦ geondscēawian (Vf2) ♦ geondwlītan (VF1) ♦ ofersēon, v.h.a. ubarsehan > all.m. übersehen {VF5} ♦ gesēon > a.m. see, got. gasaiƕan {VF5} ♦ ymbwlātian/embwlātian (Vf2).


2.
(UN TRAVAIL, etc.) oferscēawian (Vf2).


3.
(garder sous surveillance) h(e)aldan/heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7}.