susciter

susciter, vt.


1. āhebban/āhæbban (VF6) ♦ āhrisian (Vf2) ♦ āhwettan (Vf1) ♦ āstyrian/āstirian/āsterian (Vf1/2) ♦ āweccan/āwæccan > a.m. awake, v.h.a. arwecken/arwehhan/erwehhan > all.m. erwecken {Vf1} ♦ āwreccan (Vf1) ♦ geæfnan/geefnan, v.n. efna, v.h.a. uoben/uaben > all.m. üben {Vf1} ♦ gefȳsan (Vf1) ♦ (ge)gremian/(ge)gremman/(ge)grymman, got. gramjan, v.n. gremja, v.h.a. gremman {Vf1} ♦ (ge)hwettan (Vf1) > a.m. whet, got. gaƕatjan (Vf1), v.n. hvetja (Vf), v.h.a. hwazzan (Vf1) > all.m. wetzen ♦ (ge)macian > a.m. make, v.h.a. mahhōn > all.m. machen, v.s. makōn, v.fr. makia {Vf2} ♦ (ge)styrian/(ge)stirian > a.m. stir (Vf1), v.h.a. stōran > all.m. stören ♦ (ge)weccan, v.n. vekja, v.h.a. wecchan > all.m. wecken {Vf1} ♦ indrencan (Vf1) ♦ onǣlan/anǣlan (Vf1) > a.m. anneal ♦ onbryrdan mid/tō (Vf) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ onstyrian (Vf1) ♦ onwæcnan/onwacnan (Vf1) ♦ rǣran/rēran > a.m. rear, v.n. reisa {Vf1} ♦ tōweccan (Vf1) ♦ ūp āhebban (VF6) ♦ ūpārǣran (Vf1).


2.
susciter la pitié earmian (Vf2), got. (ga)arman (Vf3). susciter le doute ātwēonian (Vf2) ♦ (ge)twēo(ga)n/(ge)twīgan, v.h.a. zwehōn {Vf2}, v.s. twehōn ♦ twēonian/twīnian/twȳnian (Vf2). susciter le mécontentement langian (Vf2) > a.m. long, v.n. langa, v.h.a. langōn (Vf2), langēn (Vf3) > all.m. langen, v.s. langōn.