tailler

tailler, vt.


1. (façonner) āhēawan (VF7) ♦ (ge)hēawan > a.m. hew, v.n. hǫggva, v.h.a. houwan > all.m. hauen, v.s. ha(u)wan, v.fr. hāwa {VF7}. (LA PIERRE) (ge)snīþan, got. sneiþan, v.n. sníða, v.h.a. snīdan > all.m. schneiden, v.s. snīđan, v.fr. snītha {VF1} ♦ snǣdan/snēdan (Vf1).


2.
(couper, trancher) (ge)ceorfan > a.m. carve, v.h.a. kerfan > all.m. kerben, v.fr. kerva {VF3}. tailler en pièces forhēawan (VF7) ♦ (ge)hēawan ← ♦ gescyrdan/gescirdan (Vf) ♦ hrīcian/hrycigan (Vf) ♦ ofþecgan (Vf1) ♦ tōceorfan (VF3), v.fr. tōkerva ♦ tōclēofan (VF2) ♦ tōhaccian (Vf2), v.fr. tōhakkia ♦ tōhēawan (VF7), v.fr. tōhāwa ♦ tōslīfan (VF1) ♦ tōsnīþan, v.h.a. zasnīdan {VF1}, v.fr. tesnītha ♦ þwītan (VF1).


3.
(émonder) besnǣdan (Vf1) ♦ (ge)scrēadian (Vf2) ♦ of āceorfan (VF3) ♦ of āscrēadian (Vf2).