taire

se taire, vp.


1. (être silencieux) ādumbian (Vf2) ♦ ætswīgan (Vf1) ♦ forswigian/forsweogian/fors(w)ugian/forsuwian/forsygian (Vf2) ♦ gesugian (Vf2) ♦ geswīgan (Vf) ♦ mūþ belūcan (VF2).


2.
(cesser de parler) ādumbian (Vf2) ♦ gesugian (Vf2) ♦ geswīgan (Vf) ♦ mūþ belūcan (VF2) ♦ oþswīgan (Vf2). faire taire gestillan/gestyllan (Vf1) ♦ geswīgan (Vf) ♦ geswigian/ges(w)ugian/gesweogian/gesuwian (Vf2), v.h.a. gisuigan > all.m. geschweigen.