tamiser

tamiser, vt.


āsiftan (Vf) ♦ (ge)siftan/seftan/syftan (Vf) > a.m. sift ♦ (ge)tem(e)sian (Vf).