tard

tard, adv.


1. sīþ, v.n. síð, v.s. sīđ. au plus tard hūru/hȳru. plus tard (ultérieurement) æfter/efter/eftyr > a.m. after, got. aftra, v.n. aptr, eptir ♦ æfter sīþfǣte æfter þȳbeæftan/bæfta(n) eftforþ > a.m. forth, v.s. forđ, v.fr. forth/ford ♦ furþor/furþur/forþor > a.m. further, v.s. furđor, v.fr. firthor/furdur ♦ sīþ ← ♦ sīþet sīþlīce sīþorsīþra siþþasiþþan/siþþon/syþþan/seoþþan, v.n. siþan ♦ þæs ufor/ufur. le plus tard sīþe(me)st. trop tard tō sīþ. tôt ou tard ǣr oþþe æfter.


2.
tard dans la journée lange on dæg. jusque tard dans la nuit oþ forþ nihtes. trois ans plus tard þæs ymb iii gēar. trois nuits plus tard þæs ymb iii niht. remettre/renvoyer à plus tard āyldan (Vf1) ♦ elcian/ylcian/ieldcian (Vf2) ♦ forelcian (Vf2) ♦ forieldan/foryldan (Vf1) ♦ forsittan (VF5) ♦ forslǣwan (ge)i(e)ldan/(ge)yldan/(ge)eldan (Vf1), v.h.a. altōn (Vf2), v.h.a. altinōn (Vf2) ♦ (ge)lengan (Vf), v.n. lengja (Vf1), v.h.a. lengjan ♦ (ge)lettan/(ge)lættan, got. (ga)latjan, v.n. letja, v.h.a. lezzen {Vf1}, v.s. lettian, v.fr. letta ♦ (ge)uferian/(ge)oferian, v.h.a. obarōn {Vf2} ♦ i(e)ldian (Vf2), v.h.a. altian ♦ tōferian (Vf1) ♦ tōtwǣman (Vf1). se faire tard (ge)ǣfenlǣcan (Vf1) ♦ (ge)ǣfnian (Vf2).