témoigner

témoigner, vt.


1. (faire un témoignage) foretrymman (Vf1) ♦ gelǣstfullian (Vf) ♦ (ge)trymman/(ge)trymi(g)an/(ge)tremman/(ge)tremegan/(ge)tremian (Vf1) > a.m. trim.


2.
(attester) gelǣstfullian (Vf) ♦ (ge)sēþan (Vf1) ♦ gesōþian, v.n. sanna {Vf2} ♦ rihtgehātan (VF7).


3.
(manifester, montrer) témoigner de la commisération be(h)rēowsian/berīowsian (Vf2) ♦ bemǣnan (Vf1) > a.m. bemoan ♦ besārgian (Vf2) ♦ ef(e)nsārgian (Vf2) ♦ efensorgian (Vf2) ♦ efenþrōwian (Vf2) ♦ gemiltsian/gemildsian (Vf2) ♦ geþrōwian (Vf2), v.h.a. drōen ♦ midþolian (Vf2) ♦ ofearmian (Vf2) ♦ onemnþrōwigan (Vf2). témoigner sa gratitude/sa reconnaissance (ge)þancian/(ge)þoncian (Vf2) > a.m. thank, got. þagkjan (Vf1), v.n. þakka (Vf2), v.h.a. danchōn (Vf2) > all.m. danken, v.s. thankian, v.fr. thonkia.