tendre

tendre 1, adj.


1. (mou, délicat) unbrocheard. (HERBE, JEUNE POUSSE, etc.) grēne/groene (ja/jō) > a.m. green, v.n. grœnn, v.h.a. gruoni (ja/jō) > all.m. grün, v.s. grōni, v.fr. grēne ♦ hnesce/hnæsce/hnysce/hnisce, got. hnaskwus/hnasqus ♦ nīwlic/nȳwlic.

2. (affectueux) (ge)lēof > a.m. lief, got. liufs, v.n. ljúfr, v.h.a. liub > all.m. lieb ♦ hnesce ← ♦ lēofwende lufiende luf(e)lic > a.m. lovely ♦ lufwende. relation tendre frēondlufu (f. ō).

3. (ÂGE) me(a)ru/mæru/myru/mearuwe (wa/wō), v.h.a. marawi/maro.


tendre 2, v.


1. vt. a. (raidir, allonger) āstreccan (Vf1) ♦ (ge)þennan/(ge)þænnan/(ge)þenian, got. ufþanjan, v.n. þenja, v.h.a. den(n)en > all.m. dehnen {Vf1} ♦ streccan > a.m. stretch, v.h.a. strecchan > all.m. strecken {Vf1} ♦ tinnan (Vf). (UN ARC) onþenian (Vf1/2) ♦ þennan ←. (UNE CORDE, etc.) āþenian/āþennan (Vf1/2). LE BRAS) ārǣcan (Vf1) ♦ āstreccan (Vf1) ♦ āþenian ← ♦ gesprǣdan (Vf1) ♦ (ge)rǣcan > a.m. reach (Vf1), v.h.a. reihhen, v.fr. rēka/rētsa (Vf1) ♦ (ge)þennan ← ♦ streccan ← ♦ tinnan (Vf). geste de tendre les mains rǣcing/rācing (f. ō).

b. (arquer, cambrer) onþenian (Vf1/2).

c. (FILET, BÂCHE, etc.) teldian (Vf1/2), v.n. tjalda (Vf2).

d. tendre un guet-apens/une embuscade/un piège besǣtian (Vf2) ♦ forsetnian/forsætnian (Vf2) ♦ gesǣtnian (Vf2) ♦ sǣt(i)an/sētian/sǣtnian (Vf2) ♦ se(o)mian/siomian, v.h.a. gisemōn {Vf2} ♦ si(e)rwan/syrwan (Vf1) ♦ ymbsi(e)rwan/ymbsyrwan (Vf1).

e. (donner) tendre qqch. à qq. āhwettan (Vf1) ♦ ārǣcan (Vf1) ♦ (ge)rǣcan ←.

2. tendre vers, vti. (VERS UN BUT) wilnian (Vf2).