ténèbres

ténèbres, n.


blindnes/blendnes (f. jō) > a.m. blindness ♦ deorcnes (f. jō) > a.m. darkness ♦ dimnes/dymnes (f. jō) > a.m. dimness ♦ forsworcennes (f. jō) ♦ genip (nt. a) ♦ heolstor/helustr, got. hulistr {nt. a} ♦ heolstrung (f. ō) ♦ mirce, v.n. myrkr {nt.} ♦ sw(e)arcung (f. ō) ♦ sweartung (f. ō) ♦ þēosterfulnes/þēostorfulnes/þȳstorfulnes (f. jō) ♦ þēosternes/þēostornes/þīstornes/þȳstornes (f. jō), v.fr. thiūsternisse (f.) ♦ þēostre/þȳstre (nt.), v.s. thuistri (nt.) ♦ þēostru/þī(e)stru/þȳstru (f. pl. īn), v.s. thiustria (f.) ♦ þēostrung/þȳstrung (f. ō) ♦ þic(c)nes > a.m. thickness, v.h.a. diknissa {f. jō}. (LE MAL) dimnes ←.
ténèbres de l’enfer hinderþēostru (f. pl. īn). ténèbres éternels sinnihte (f. ou nt. ?).