terne

terne, adj.


1. (COULEUR) blind > a.m. blind, got. blinds, v.n. blindr, v.h.a. blint > all.m. blind, v.s. blind, v.fr. blind ♦ dim(m) > a.m. dim, v.n. dimmr, v.h.a. timbar, v.fr. dim ♦ wann > a.m. wan. devenir terne ādeorcian (Vf2) ♦ brūnian (Vf) ♦ doxian (Vf) > a.m. dusk ♦ wannian (Vf2).


2.
(pâle) ǣhīwe blǣc/blāc > a.m. bleak ♦ hīwlēas hwīt > a.m. white, got. ƕeits, v.n. hvítr, v.h.a. hwīz > all.m. weiss, v.s. hwīt, v.fr. hwīt.