théâtre

théâtre, n.


1. (ART) þā pleglican plegan (m. pl. an). de théâtre game(n)licpleglic wǣferlic/wāforlic. pièce de théâtre plega/plæga (m. an) > a.m. play.


2.
(LIEU) pleghūs (nt. a) > a.m. playhouse ♦ þēater (m. u ?) > a.m. theatre ♦ wāfungstede (m. i) ♦ wāfungstōw (f. wō) ♦ wǣferstōw (f. wō).