tirer

tirer, v.


1. vt.a. (QQ./QQCH.) ābregdan/ābrēdan (ūp) (VF3) ♦ ātēon/ātīon (VF2) ♦ (ge)bregdan/brægdan/brygdan > a.m. braid, v.n. bregða, v.h.a. brettan {VF3}, v.s. bregdan, v.fr. breida (VF3) ♦ (ge)dragan > a.m. draw, got. dragan, v.n. draga, v.h.a. tragan > all.m. tragen {VF6}, v.s. dragan, v.fr. draga/drega (VF6) ♦ (ge)tēon/(ge)tīon, got. (ga)tiuhan, v.h.a. ziohan > all.m. ziehen, v.s. tiohan, v.fr. tīa {VF2} ♦ togian > a.m. tow, v.n. toga, v.h.a. zocchōn (Vf2), v.fr. togia. (DE L’EAU) (ge)hl(e)adan > a.m. lade, load, v.n. hlaða, v.h.a. hladan > all.m. laden {VF6}, v.s. hladan, v.fr. hlada.
tirer d’un coup sec
onbregdan (VF3) ♦ tēon ←. tirer violemment sur qqch. ātredan ūt (VF5). tirer du sommeil ābregdan (VF3) ♦ slǣpe tōbregdan/tōbrēdan (VF3). tirer le verrou (déverrouiller) unscyttan (Vf).

b. (SON ÉPÉE, etc.) ābregdan ← ♦ ādragan (VF6) ♦ ātēon ← ♦ (ge)bregdan ← ♦ (ge)dragan ← ♦ (ge)tēon ←.

c. (arracher) ābregdan ← ♦ āhlēfan ālūcan (ūt) (VF2) ♦ ātēon (ūt) of (VF2) ♦ āwyrtwalian/āwurtwalian (Vf2) ♦ bregdan of ← ♦ forgnīdan (VF1) ♦ of/ūp ātēon (VF2) ♦ of dōn (-mi) ♦ ontēon (VF2) ♦ plyccan pullian (Vf2) > a.m. pull ♦ up āhwylfan (Vf) ♦ ūp ālūcan (VF2) ♦ ūt ādōn (-mi) ♦ ūt ālūcan (VF2) ♦ wringan > a.m. wring, v.h.a. ringan {VF3}.

d. tirer au sort hlēotan (VF2), v.n. hluta (Vf2), v.h.a. hliozan, v.s. hliotan ♦ hlot/hlyte sendan (Vf1) ♦ hlot weorpan (Vf3). tirer des parts au sort tōhlēotan (VF2).

e. tirer des bords/des bordées bǣtan, v.n. beita, v.h.a. beizian (Vf).

f. tirer des traits (AVEC UNE RÈGLE) regolian (Vf).

g. (SON INSPIRTION, etc.) hl(e)adan ←.

h. tirer vengeance āwrecan/onwrecan (VF5) ♦ (ge)wrecan (VF5) > a.m. wreak, got. wrikan (VF5), v.n. reka (VF5), v.h.a. rehhan (VF4) > all.m. rächen, v.s. wrecan, v.fr. wreka (VF5) ♦ g(i)eldan/gældan > a.m. yield, v.n. gjalda, v.h.a. geltan > all.m. gelten {VF3}, v.s. geldan, v.fr. ielda (VF3) ♦ wrace dōn (-mi).

i. (lancer un projectile) āstrǣlian (Vf2) ♦ forþ flēogan (VF2) ♦ (ge)scēotan > a.m. shoot, v.n. skjóta, v.h.a. sciozzan > all.m. schiessen {VF2}, v.s. skietan, v.fr. skiata (VF2) ♦ (ge)sc(e)otian (Vf2) ♦ (ge)sendan/(ge)sændan > a.m. send, got. sandjan, v.n. senda, v.h.a. senten > all.m. senden {Vf1}, v.s. sendian, v.fr. senda (Vf1) ♦ lǣlian/lēlian lǣtan…flēogan (VF2) ♦ onsendan/ansendan (Vf1) ♦ (ūt) āscēotan (VF2).

2. se tirer, vp. se tirer d’affaire āweg tengan (Vf).