tolérer

tolérer, vt.


āberan/ābiran (VF4) ♦ ādrēogan/ādrēohan (VF2) ♦ āhebban/āhæbban (VF6) ♦ āþolian (Vf2) ♦ befēolan, v.h.a. bifelhan > all.m. befehlen {VF3} ♦ drēogan (VF2) > a.m. dree, got. driugan (VF2), v.n. drýgja (Vf) ♦ forbe(a)ran/forbæran > a.m. forbear, got. frabairan, v.h.a. farberan {VF4} ♦ (ge)beran > a.m. bear, got. bairan, v.n. bera, v.h.a. (gi)beran > all.m. gebären, v.s. beran, v.fr. bera {VF4} ♦ (ge)lǣtan/(ge)lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7} ♦ getemian > a.m. tame, got. gatamjan {Vf1} ♦ (ge)þafian/(ge)þafig(e)an (Vf2) ♦ (ge)þolian (Vf2) > a.m. thole, got. þulan (Vf3), v.n. þola (Vf3), v.h.a. tholōn (Vf2), dolēn (Vf3), v.s. tholian/tholōn (Vf2), v.fr. tholia ♦ habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1) ♦ underberan (VF4).
personne qui tolère ce qui est mal þafet(t)ere (m. ja).