tomber

tomber, vi.


1. (chuter)a. āfeallan (VF7) ♦ āslīdan (VF1) ♦ befeallan > a.m. befall (VF7) ♦ drēopian/drēapian/dropian/drupian (Vf2) ♦ (ge)f(e)allan > a.m. fall, v.n. falla, v.h.a. fallan > all.m. fallen {VF7}, v.s. fallan, v.fr. falla (VF6/7) ♦ gefetan (VF4) ♦ (ge)hrēosan/(ge)rēosan, v.n. hrjósa {VF2} ♦ oferhrēosan (VF2) ♦ offeallan (VF7) ♦ (on)behrēosan (VF2). tomber dans qqch. āslīdan (VF1) ♦ in(ge)feallan (VF7) ♦ onbefeallan (VF7) ♦ ongefeallan (VF7). tomber en avant forþhnīgan (VF1) ♦ forþlūtan (VF2). tomber sur qqch. oferfeallan (VF7). prêt à tomber (ge)hrēosendlic.


b.
tomber à terre/par terre adūn feallan (VF7) ♦ āhnīgan (VF1) ♦ ā(h)rēosan (VF2) ♦ āslīdan (VF1) ♦ būgan > a.m. bow, got. biugan, v.n. bjóga, v.h.a. biogan > all.m. biegen, v.s. būgan {VF2} ♦ fealletan (Vf) ♦ forþhnīgan (VF1) ♦ forþlūtan (VF2) ♦ gecringan/gecrincan (VF3) ♦ (ge)f(e)allan ← ♦ (ge)hrēosan ← ♦ niþerfeallan (VF7) ♦ ofhrēosan (VF2). qui tombe à terre niþerhrēosende. tomber la tête la première gefeallan (VF7) ♦ (ge)hrēosan ←.


c.
 tomber aux pieds de qq. āstreccan (Vf1). (se prosterner) āfeallan (VF7) ♦ āþenian/āþennan (Vf1/2) ♦ betyrnan (Vf) ♦ (ge)f(e)allan ←.


d.
 faire tomber en secouant āhræscian of (Vf) ♦ āhrisian/āhrysian of (Vf2) ♦ āsceacan/āscæcan fram/of (VF6) ♦ fram āsceacan/āscæcan (VF6) ♦ fram (ā)swengan (Vf) ♦ ofāsceacan (VF6) ♦ onsceacan (VF6) ♦ tōsc(e)acan (VF6). faire tomber qq. āscrencan (Vf) ♦ (ge)screncan (Vf) ♦ fyllan/fællan/fellan (Vf1) > a.m. fell, v.n. fella, v.h.a. fellan > all.m. fällen {Vf1}, v.s. fellian, v.fr. falla/fella ♦ scremman (Vf). laisser tomber qqch. (lâcher) gefyllan (Vf1).


e.
 faire tomber (abattre) āfyllan/āfellan/āfæl(l)an (Vf1) ♦ befyllan (Vf1) ♦ (ge)fyllan ←.


f.
(PLUIE, etc.) (ge)drēosan, got. (ga)driusan {VF2}, v.s. driosan. tomber à torrents drēopian ← ♦ (w)rēotan, v.n. rjóta, v.h.a. riozan {VF2}. tomber goutte à goutte ādrēopan (VF2) ♦ (ge)drēopan > a.m. drip, v.n. drjúpa, v.h.a. triof(f)an > all.m. triefen {VF2}, v.s. driopan, v.fr. driapa ♦ dropian/drupian (Vf2) ♦ droppetan (Vf1) ♦ droppetian (Vf2) ♦ (ge)drȳpan (Vf). faire tomber goutte à goutte (ge)drȳpan (Vf).


2.
(être détruit) āfeallan (VF7) ♦ ætfeallan (VF7) ♦ (ge)drēosan ←. tomber en décadence ādrēosan (VF2) ♦ āfeallan (VF7) ♦ āglīdan (VF1) ♦ ālecgan (Vf1) > a.m. allay ♦ āsānian (Vf2) ♦ āsīgan (Vf1) ♦ āswāmian (Vf2) ♦ āswārcan (Vf) ♦ āswārcian (Vf2) ♦ āswindan (VF3) ♦ fordwīnan (VF1) ♦ ofniman (VF4) ♦ onāslīdan (VF1) ♦ onslīdan (VF1) ♦ wealwian (Vf2). tomber en morceaux tōfeallan, v.h.a. zefallan > all.m. zerfallen {VF7}, v.s. tefallan. tomber en ruine āfeallan (VF7) ♦ āsincan (VF3) ♦ (ge)brosnian (Vf2) ♦ (ge)hrēosan ← ♦ tō(h)rēosan (VF2) ♦ wōri(g)an (Vf2). qui tombe en ruine brosniendlic(ge)brosniende (ge)brosnodlicfeallende tōbrocenlic. faire tomber (détruire, abattre) āscūfan/āscēofan (VF2) ♦ āscylfan āwendan/āwændan (Vf1) ♦ foreāstreccan (Vf1) ♦ geēaþmēd(i)an (Vf1) ♦ (ge)glendrian (Vf2) ♦ gehnǣgan (Vf) ♦ gesǣgan (Vf1) ♦ ofcirran (Vf1) ♦ oferweorpan (VF3) ♦ tōwe(o)rpan/tōworpan/tōwurpan/tōwyrpan/teweorpan, v.h.a. ziwerfan/zerwerfan > all.m. zerwerfen {VF3}, v.s. teweorpan, v.fr. tōwerpa/tiwerpa ♦ þennan/þenian, v.n. þenja, v.h.a. den(n)en > all.m. dehnen {Vf1} ♦ ymbstyrian (Vf1).


3.
(être vaincu) f(e)allan ←.


4.
(AU POUVOIR DE QQ.) befeallan in/intō/on (VF7) ♦ befēran (Vf1) ♦ (ge)gān (-mi) > a.m. go, v.h.a. gān > all.m. gehen, v.s. gān, v.fr. gān/gēn ♦ (ge)hrēosan ← ♦ (ge)iernan/(ge)yrnan, (ge)rinnan > a.m. run, got. garinnan {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3) ♦ gewītan, v.h.a. giwīzzan, v.s. giwītan {VF1}.


5.
(se retrouver dans tel état) a. tomber dans (DANS LA MISÈRE, etc.) slīdan (VF1). (DANS LE PÉCHÉ, etc.) āfeallan (VF7) ♦ āslīdan (VF1) ♦ āwācian (Vf2) ♦ befeallan in/intō/on (VF7) ♦ befēran (Vf1) ♦ (ge)gān ← ♦ (ge)hrēosan ← ♦ (ge)iernan ← ♦ gewītan ←. faire tomber dans le péché forsyngian/forsingian (Vf2). tomber dans l’oubli fordwīnan (VF1). 


b.
 tomber malade āfeallan (VF7) ♦ forweorþan/forwyrþan, got. frawairþan, v.h.a. furwerdan/firwerdan {VF3} ♦ (ge)hrēosan ← ♦ (ge)sīc(e)lian/(ge)sȳclian/(ge)sēoclian/(ge)sǣclian (Vf2) ♦ (ge)untrumian (Vf2) ♦ (ge)yf(e)lian (Vf2) ♦ untrymigan (Vf). tomber dans la sénilité dofian/dobian (Vf2), v.h.a. tobōn (Vf2), tobēn (Vf3) > all.m. toben.


6.
tomber dans (avoir recours à) beiernan on (VF3).


7.
tomber sur, a. (rencontrer par hasard) āfindan (VF3) ♦ befaran (VF6) ♦ befōn, v.h.a. bifāhan {VF7} ♦ begān (-mi) ♦ (ge)findan > a.m. find, got. finþan, v.n. finna, v.h.a. findan > all.m. finden {VF3}, v.s. findan, v.fr. finna ♦ (ge)hittan/(ge)hyttan (Vf) > a.m. hit, v.n. hitta (Vf1) ♦ (ge)mētan, mettian > a.m. meet, got. gamōtjan, v.n. mœta {Vf1}, v.s. mōtian, v.fr. mēta (Vf1) ♦ gerǣc(e)an (Vf1) ♦ ofercuman (VF4) ♦ oferfaran (VF6) ♦ oferfēran (Vf1).


b.
(attaquer) bewadan (VF6) ♦ brecan > a.m. break, got. brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ geiernan in (VF3) ♦ genīedan (Vf1) ♦ (ge)sēc(e)an/(ge)sēocan > a.m. seek, got. (ga)sōkjan, v.n. sœkja, v.h.a. suohhen > all.m. suchen, v.s. sōkian, v.fr. sēka/setsa {Vf1} ♦ inbrecan (VF4) ♦ ingēotan (VF2) ♦ inswōgan/onswōgan (VF7) ♦ in þryccan (Vf1) ♦ ofergān (-mi) ♦ ofergangan, got. ufargaggan {VF7} ♦ oferyrnan/oferirnan (VF3) ♦ onblǣstan onsīgan (VF1) ♦ onwadan/anwadan (VF6) ♦ þurhswōgan (VF7).