torrent

torrent, n.


brimstrēam/brymstrēam (m. a) ♦ fiergenstrēam/firgen(d)strēam/fyrgen(d)strēam/firigendstrēam (m. a) ♦ flōd (f. ō) > a.m. flood, got. flōdus (f. en u ?), v.n. flóð (nt.), v.h.a. vluot (m. et f. i) > all.m. Flut, v.s. flōd/fluod (m., f. et nt.), v.fr. flōd (nt.) ♦ hlimme (f. ōn) ♦ hlȳde (f.) ♦ hlynn/hlin (f.) ♦ scytere (m. ja) ♦ wæterþēote (f. ōn), v.h.a. wazzardioza ♦ wǣgstrēam (m. a).
torrent d’hiver winterburna (m. an). torrent de larmes flōd tēara (f. ō) ♦ hēafodwylm (m. i) ♦ wīlbec (m.). tomber à torrents drēopian/drēapian/dropian/drupian (Vf2) ♦ (w)rēotan, v.n. rjóta, v.h.a. riozan {VF2}.