toucher

toucher 1, vt.


1. (AVEC LA MAIN) a. (palper) æthrīnan/ethrīnan (VF1) ♦ (ge)fēlan (Vf) > a.m. feel, v.h.a. fuolēn (Vf3) > all.m. fühlen, v.s. gifōlian, v.s. fēla ♦ (ge)grāpian/(ge)grōpian > a.m. grope, v.h.a. greifōn {Vf2} ♦ (ge)hre(o)pian (Vf2) ♦ hreppan, v.n. hreppa ♦ hrīnan, v.h.a. (h)rīnan {VF1}, v.s. hrīnan ♦ tacan on (VF6) ♦ trīnan getillan (Vf). qui ne touche pas (MAIN) ungrāpigende. (entrer en contact avec, atteindre) hrepian (Vf2) ♦ hreppan ←. reconnaître au toucher (ge)fēlan (Vf) > a.m. feel, v.h.a. fuolēn (Vf3) > all.m. fühlen, v.s. gifōlian, v.s. fēla.


b.
(manier, manipuler) āhrīnan/āhrȳnan (VF1) ♦ handlian > a.m. handle, v.n. hǫndla, v.h.a. hantalōn > all.m. handeln {Vf2}.


3.
(venir en contact) (ge)hrīnan ← ♦ oþhrīnan (VF1).


4.
(être limitrophe de) me(a)rcian (Vf2) > a.m. mark, v.n. marka, v.h.a. marchōn (Vf2), v.s. markōn, v.fr. merkia.


5.
(affecter) āfōn (VF7) ♦ fundian (tō) (Vf2), v.h.a. fundian ♦ (ge)hre(o)pian (Vf2) ♦ (ge)hrīnan ← ♦ (ge)slēan > a.m. slay, got. slahan, v.n. slá, v.h.a. slahan > all.m. schlagen, v.s. slahan, v.fr. slā {VF6} ♦ getǣsan (Vf1) > a.m. tease ♦ (ge)þryccan/(ge)þriccan/geþrycgan, v.h.a. drucchen > all.m. drücken, v.fr. thritsa {Vf1} ♦ hreppan ← ♦ oþhrīnan (VF1). toucher qq. (DE SES MOQUERIES/DE SES RAGOTS, etc.) gespringan (VF3).


toucher 2, n.


1. (SENS) grāpung (f. ō) ♦ hrepung (f. ō) ♦ hrine (m.) ♦ hrīning/hrīnung (f. ō).


2. (action de toucher, contact)
æthrine (m.) ♦ (ge)hrinenes (f. jō) ♦ grāpung (f. ō) ♦ handhrine (m.) ♦ handlung (f. ō) > a.m. handling ♦ hrepung (f. ō) ♦ hrine (m.) ♦ hrīning ← ♦ onhrine (m.).