abattre

abattre, v.1.
vt. a. (couper) āceorfan/ācearfan (VF3) ♦ āfyllan/āfellan/āfæl(l)an (Vf1) ♦ āhēawan (VF7) ♦ āmāwan (VF7) ♦ forceorfan (VF3) ♦ (ge)hēawan > a.m. hew, v.n. hǫggva, v.h.a. houwan > all.m. all.m. hauen, v.s. ha(u)wan, v.fr. hāwa {VF7}. (UN ARBRE) fyllan/fællan/fellan (Vf1) > a.m. fell, v.n. fella, v.h.a. fellan > all.m. fällen {Vf1}, v.s. fellian, v.fr. falla/fella.

b. (renverser, mettre à bas) āfyllan ← ♦ āscūfan/āscēofan (VF2) ♦ āscylfan āstreccan (Vf1) ♦ āwendan/āwændan (Vf1) ♦ befyllan (Vf1) ♦ breodwian (Vf2) ♦ brēotan/brēatan, v.n. brjóta {VF2} ♦ foreāstreccan (Vf1) ♦ forlosian (Vf2) ♦ forscrencan/forscræncan (Vf) ♦ gebrȳtan (Vf) ♦ (ge)ceorfan > a.m. carve, v.h.a. kerfan > all.m. kerben, v.fr. kerva {VF3} ♦ geēaþmēd(i)an (Vf1) ♦ (ge)fyllan/(ge)fællan/(ge)fellan > a.m. fell, v.n. fella, v.h.a. fellan > all.m. fällen {Vf1} ♦ (ge)glendrian (Vf2) ♦ gehnǣgan (Vf) ♦ gesǣgan (Vf1) ♦ ofcirran (Vf1) ♦ oferweorpan (VF3) ♦ tōwe(o)rpan/tōworpan/tōwurpan/tōwyrpan/teweorpan, v.h.a. ziwerfan/zerwerfan > all.m. zerwerfen {VF3}, v.s. teweorpan, v.fr. tōwerpa/tiwerpa ♦ þennan/þenian, v.n. þenja, v.h.a. den(n)en > all.m. dehnen {Vf1} ♦ undercerran (Vf1) ♦ understapplian (Vf) ♦ underwyrtwalian ymbstyrian (Vf1).

c. (tuer) ābrecan (VF4) ♦ ābredwian (Vf2) ♦ ābrēotan (VF2) ♦ ācwellan (Vf1) ♦ ācwylman (Vf1) ♦ āfyllan ← ♦ ālecgan (Vf1) > a.m. allay ♦ ām(i)erran/āmyrran (Vf1) ♦ āstyrfan/āstærfan/āst(i)erfan (Vf1) ♦ āswebban (Vf1) ♦ belīfian/belifgan cwylmian (Vf2) ♦ dȳdan (Vf) ♦ fordīl(i)gian/fordīlegian (Vf2) ♦ fordōn, v.s. fardōn {-mi} ♦ forfaran (VF6), v.s. furfaran ♦ forhēawan (VF7) ♦ forslēan (VF6) ♦ forswefian (Vf) ♦ forwegan (VF5) ♦ (ge)cwellan/cuellan (Vf1) > a.m. quell, v.n. kvelja, v.h.a. queljan > all.m. quälen, v.s. quellian ♦ (ge)cwylman/(ge)cwelman/cwi(e)lman (Vf1), v.s. quelmian ♦ gedēaþian/gedēadian (Vf2) ♦ gedēþan (Vf) ♦ geendian (Vf2) ♦ (ge)swebban (Vf1) ♦ gētan (Vf) ♦ lecgan > a.m. lay, got. lagjan, v.n. leggja, v.h.a. legian > all.m. legen {Vf1}, v.s. leggian, v.fr. leia (Vf1) ♦ ofāslēan (VF6) ♦ offeallan (VF7) ♦ offyllan/offillan/offellan (Vf1) ♦ ofslēan, got. afslahan {VF6} ♦ oncwealdan (Vf) ♦ onsendan (Vf1) ♦ ongeslēan (VF6) ♦ onswebban, v.h.a. inswebban {Vf1}, v.s. answeƀian ♦ oþþringan feorh/līf (VF3) ♦ rēodan (VF2) ♦ spillan (Vf1) > a.m. spill ♦ wæl geslēan (VF6). (ANIMAL) ofsnīþan, got. ufsneiþan {VF1} ♦ snīþan, got. sneiþan, v.n. sníða, v.h.a. snīdan > all.m. schneiden, v.s. snīđan, v.fr. snītha {VF1}. (À COUPS D’ÉPÉE, etc.) tōstician (Vf2).

2. s’abattre, vp. (COURAGE) niþerlǣtan (VF7).

3. s’abattre sur, vp. a. (écraser) ā(h)rēosan (VF2) ♦ cwȳsan (Vf), got. qistjan (Vf1), v.s. quetsan ♦ forfeallan (VF7) ♦ inhrēran on(ge)hrēosan/anhrēosan (VF2).

b. (attaquer) bewadan (VF6) ♦ brecan > a.m. break, got. brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ geiernan in (VF3) ♦ genīedan tō (Vf1) ♦ (ge)sēc(e)an/(ge)sēocan > a.m. seek, got. (ga)sōkjan, v.n. sœkja, v.h.a. suohhen > all.m. suchen, v.s. sōkian, v.fr. sēka/setsa {Vf1} ♦ inbrecan (VF4) ♦ ingēotan (VF2) ♦ inswōgan/onswōgan (VF7) ♦ in þryccan (Vf1) ♦ ofergān (-mi) ♦ ofergangan, got. ufargaggan {VF7} ♦ oferyrnan/oferirnan (VF3) ♦ onblǣstan onsīgan (VF1) ♦ onwadan/anwadan (VF6) ♦ swengan on (Vf) ♦ þurhswōgan (VF7).

c. (MALADIE, CALAMITÉ) nēosan (Vf1), v.n. nýsa (Vf), v.s. niusian ♦ nēosian/nēasian (Vf2), v.s. niusōn.