tourner

tourner, v.


1. vi.a. (SUR SOI, SUR UN AXE) betyrnan (Vf) ♦ (ge)hwi(e)rfan/(ge)hwe(a)rfan/(ge)hwyrfan/(ge)hwærfan (Vf1), v.n. hvarfa, v.h.a. hwarbian, v.s. hwerƀian ♦ hwe(a)rfian/hweorfian, got. ƕarbōn, v.h.a. (h)warbōn, v.s. hwarƀōn {Vf2} ♦ hwearftlian/hwyrftlian (Vf2) ♦ i(e)rnan/yrnan/ærnan/rinnan > a.m. run, got. rinnan, v.n. rinna/renna, v.h.a. rinnan > all.m. rinnen {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3) ♦ onhwerfan/onhwyrfan/onhwirfan (Vf1) ♦ turnian (Vf2) > a.m. turn ♦ tyrnan (Vf1) > a.m. turn, v.h.a. turnen ♦ þrāwan/þrǣwan (VF7) > a.m. throw, v.h.a. drājan (Vf1) > all.m. drehen. qui tourne (SUR UN AXE) hwearfiendeturniende turnigendlicwendende. chose qui tourne wendend (m. nd). qui tourne bien (ROUE, etc.) wealcol. faire tourner sprengan/sprængan (Vf1).

b. tourner autour de (graviter) hwe(a)rfian ← ♦ hwi(e)rfan ← ♦ ymbcyrran/ymbcirran/ymbcerran (Vf1) ♦ ymbgān/embegān, v.h.a. umbigān {-mi} ♦ ymbhwe(o)rfan/ymbhwurfan (VF3) ♦ ymbi(e)rnan/ymbeornan (VF3) ♦ ymbscrīþan (VF1) ♦ ymbswīfan (VF1). qui tourne (AUTOUR DE) hwearfiendeturniende turnigendlicwendende.

c. tourner en rond tyrnan ← ♦ ymbhwe(o)rfan ←. (OISEAU, etc.) swāpan (VF7) > a.m. sweep, v.n. sveipa (Vf1/2), v.h.a. sweifan ♦ swīfan (VF1), got. sweiban (VF1), v.n. svífa, v.fr. swīva ♦ windan > a.m. wind, got. windan, v.n. vinda, v.h.a. wintan > all.m. winden {VF3}, v.s. windan, v.fr. winda. faire tourner en rond (ge)wendan, got. (ga)wandjan, v.n. venda, v.h.a. wendan/wenten > all.m. wenden {Vf1}, v.s. wendian, v.fr. wenda ♦ tyrnan ← ♦ ymbhwe(o)rfan ←.

d. (changer de direction) āci(e)rran/ācærran/ācerran/ācyrran (Vf1) ♦ bec(i)erran/becyrran (Vf1) ♦ behwirfan ūtan (Vf1) ♦ geci(e)rran/gecyrran/(ge)cerran (Vf1), v.h.a. kerian > all.m. kehren, v.s. kēran, v.fr. kera ♦ hwe(a)rfian ← ♦ hw(e)orfan/hwyrfan, got. ƕairban, v.n. hverfa, v.h.a. (h)werban/(h)werfan > all.m. werben {VF3}, v.s. hwerƀan, v.fr. hwerva ♦ (ge)hwi(e)rfan ← ♦ geþrāwan ← ♦ (ge)wendan ← ♦ onci(e)rran/oncerran/oncyrran (Vf1) ♦ onhwerfan ← ♦ onswīfan (VF1) ♦ swīfan (VF1), got. sweiban (VF1), v.n. svífa, v.fr. swīva ♦ turnian ← ♦ tyrnan ← ♦ ymbtyrnan (Vf1). qui tourne tyrnende.

e. (ÉVÉNEMENTS : avoir comme issue ) cuman > a.m. come, got. qiman, v.n. koma, v.h.a. queman/koman > all.m. kommen, v.s. kuman, v.fr. kuma {VF4} ♦ gegangan (VF7) ♦ gelimpan, v.h.a. gilimphan/gilimfan {VF3} ♦ (ge)weorþan/(ge)wiorþan/(ge)wurþan/(ge)wyrþan, got. wairþan, v.n. verða, v.h.a. (gi)werdan > all.m. werden, v.s. werđan, v.fr. wertha {VF3}. mal tourner/tourner au malheur mislimpan (VF3) ♦ mistīdan (Vf) ♦ mistīmian (Vf2). mal tourner (POUR QQ.) misweorþan (VF3).

2. vt. tourner qqch. (ge)ci(e)rran ← ♦ (ge)hwi(e)rfan ← ♦ (ge)wendan ← ♦ onswīfan (VF1) ♦ onwendan (Vf1). facile à tourner ē(a)þwylte. tourner la tête (se détourner) āci(e)rran ← ♦ āhildan/āhyldan/āheldan (Vf1) ♦ āwendan/āwændan (Vf1) ♦ forc(i)erran/forcyran (Vf1) ♦ fram āwendan (Vf1) ♦ fram(ge)wendan (Vf1). tourner le dos à (dédaigner, négliger) āgī(e)melēasian/āgȳmelēasian (Vf2) ♦ forrēcelēasian (Vf2) ♦ on bæc lǣtan (VF7) ♦ on bæc settan (Vf1). tourner le dos à qq. bæc…(tō)wendan (Vf1) ♦ forrēcelēasian (Vf2).

3. se tourner vers, vp. āhweorfan in (VF3).