traîner

traîner, v.


1. vt. (tirer) ātēon/ātīon (VF2) ♦ (ge)bregdan/brægdan/brygdan > a.m. braid, v.n. bregða, v.h.a. brettan {VF3}, v.s. bregdan, v.fr. breida (VF3) ♦ (ge)dragan > a.m. draw, got. dragan, v.n. draga, v.h.a. tragan > all.m. tragen {VF6}, v.s. dragan, v.fr. draga/drega (VF6) ♦ (ge)tēon/(ge)tīon, got. (ga)tiuhan, v.h.a. ziohan > all.m. ziehen, v.s. tiohan, v.fr. tīa {VF2} ♦ togian > a.m. tow, v.n. toga, v.h.a. zocchōn (Vf2), v.fr. togia. traîner la jambe (ā)healtian (Vf2) ♦ (ge)crēopan > a.m. creep, v.n. krjúpa {VF2}, v.s. criopan, v.fr. kriapa ♦ hoppian (Vf2) > a.m. hop ♦ huncettan (Vf) ♦ luncian.


2.
vi. (tarder) (ge)l(e)atian, v.h.a. lazōn {Vf2}.


3.
se traîner, vp. āhealtian (Vf2) ♦ becrēopan (VF2) ♦ (ge)crēopan ← ♦ smūgan, v.n. smjúga {VF2} ♦ huncettan (Vf) ♦ luncian.