transmettre

transmettre, vt.


1. (léguer) (DES BIENS) forlǣtan, v.h.a. farlāzzan > all.m. verlassen {VF7} ♦ gi(e)fan/gyfan/geofan/giofan > a.m. give, got. giban, v.n. gefa, v.h.a. geban > all.m. geben, v.s. geƀan, v.fr. ieva {VF5} ♦ lǣfan > a.m. leave, v.n. leifa, v.h.a. leiben {Vf1}, v.fr. lēva ♦ lǣtan/lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen {VF7}, v.s. lātan, v.fr. lēta. (DES TERRES) gehwi(e)rfan/gehwe(a)rfan/gehwyrfan/gehwærfan (Vf1). transmettre par charte (ge)bēcan (Vf) ♦ (ge)bōcian (Vf2), v.fr. bōkia ♦ (ge)unnan, v.n. unna, v.h.a. g(i)unnan > all.m. gönnen, v.s. giunnan {perf. pr.} ♦ (ge)wrītan > a.m. write, v.n. ríta, v.h.a. rīzan > all.m. reissen {VF1}, v.s. wrītan, v.fr. wrīta (VF1). transmettre à nouveau des terres par une charte geedfrēolsian (Vf2). être transmis à āgān (-mi).


2.
(infuser, communiquer) ætfæstan (Vf1) ♦ begēotan on (VF2) ♦ indǣlan (Vf1) ♦ on(ā)gēotan (VF2) ♦ ondǣlan (Vf1). (DES CONNAISSANCES) lǣran forþ (Vf1).