transpercer

transpercer, vt.


1. (AVEC UNE ARME, etc.) āfæstnian/āfestnian (Vf2) ♦ þurhfæstnian (Vf2) ♦ þurhstic(c)ian (Vf2), v.h.a. thuruhstehhan (VF4) > all.m. durchstechen, v.fr. thruchsteka ♦ þurhþȳ(ga)n/þurhþēowan/þurhþīan (Vf1).


2.
(pénétrer, traverser) action de transpercer (LIQUIDE) sype (m.).


3.
(DOULEUR) in gesincan (VF3). transpercer de douleur þurhslēan, v.fr. thruchslā {VF6}. être transpercé par une douleur bēon/wesan þurhþȳd.